Töitä on tarjolla, tekijät puuttuvat

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä Lapin maakunnalle, kunnille ja erityisesti yrityksille. Menestyäksemme tarvitsemme osaajia ja koulutusmahdollisuuksia sekä TKI-panostuksia alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.

Marja Perälä
Johtaja
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen vastuualue
Lapin ELY-keskus

Jaa somessa

Lappilaisten yritysten kasvupotentiaali sekä käynnissä ja valmisteilla olevat suurinvestoinnit näkyvät voimakkaana työvoiman kysyntänä. Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin ja kolikon kääntöpuolena osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu.

Viimeisimmässä rekrytointivaikeuskyselyssä joka toinen toimipaikka kertoi vaikeuksista työvoiman saannissa. PK- yritysbarometrin tulokset syksyltä kertovat, että 18 % yrityksistä tunnistaa sen keskeiseksi esteeksi yrityksen kasvulle ja kehittymiselle.

Osaan avoimista työpaikoista ei ole hakijoita tai työvoiman tarjonta ei vastaa kysyntää. Keskeisiä syitä ovat hakijoiden vähäinen työkokemus, puutteet koulutuksessa sekä kiristynyt kilpailu työntekijöistä. Suurin tarve kohdentuu toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneisiin, mutta pulaa on myös korkeakoulutetuista.

Työvoiman saatavuuden haaste on yhteinen kaikille alueille, osin ongelma on yleiseurooppalainen. Meillä haastekerrointa lisää väestön vinoutunut ikärakenne ja eläköitymiskehitys. Lapin työvoima ei tule riittämään. Lappi tarvitsee uusia asukkaita ja uutta työvoimaa. Myös kansainvälisiä osaajia.

Akuutissa tilanteessa meidän on edistettävä kaikin tavoin työttömien työnhakijoiden työllistymistä. Lisäksi tarvitsemme alueen veto- ja pitovoimaa edistäviä toimenpiteitä kiinnittääksemme täällä olevia kansainvälisiä osaajia ja opiskelijoita alueen yrityksiin sekä edistääksemme työ- ja koulutusperäistä maahanmuuttoa.

Vauhdittaaksemme tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa sekä kehittääksemme työelämän laatua, meidän on satsattava myös siihen, että meillä on Lapissa korkea-asteen tutkinnon suorittaneita osaajia. TKI-toiminta ja uusien työpaikkojen syntyminen kulkevat käsikädessä. Business Finlandin mukaan vuonna 2021 rahoitettujen TKI-hankkeiden tulosodotuksena on syntynyt yhteensä noin 24 971 uutta tai uudistuvaa työpaikkaa.

Tällä hetkellä Lapissa TKI-menojen osuus maakunnan bruttokansantuotteesta on vain hieman yli prosentin, kun kansalliseksi tavoitteeksi on asetettu vuoteen 2030 mennessä 5 %. Satsaukset TKI-toimintaan ovat välttämättömiä, jotta lappilaiset yritykset voivat kasvaa ja kansainvälistyä, säilyä kilpailukykyisinä globaaleilla markkinoilla sekä ottaa harppauksia digivihreään siirtymään. Alueen osaaminen sekä TKI-toiminta rakentavat hyvinvointia ja elinvoimaa resurssien viisaalla käytöllä ja vahvistavat tuottavuutta.

Lapissa on parasta aikaa kommentoitavana älykkään erikoistumisen strategia, joka keskittyy innovaatiotoiminnan edistämisen strategisiin painopisteisiin ja kärkitoimialoihin. Työvoiman saatavuuteen saamme työkaluja osaavan työvoiman saatavuuden toimenpidesuunnitelmasta sekä maahanmuuttostrategiasta. Nämä asiakirjat toimivat suunnannäyttäjänä käytännön tekemiselle.

Osaaminen, innovaatiot ja työllisyys ovat tärkeitä hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn kannalta. Näitä haasteita ei kukaan kykene itse ratkaisemaan, mutta yhdessä voimme olla enemmän. Myötätuulta yhteiselle työllemme vuonna 2023!