Klusterit

Lapin Arctic Smartness -toiminnan visiona on, että Lapista tulee tunnustettu ja arvokas EU-partneri älykkään erikoistumisen keihäänkärkialoissa eli kaivannais- ja metalliteollisuudessa, biotaloudessa sekä matkailussa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Visiota kohti kurotetaan tehokkaan klusteritoiminnan avulla.

Lapin viisi Arctic Smartness -klusteria edustavat uutta tapaa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja. Klusteritoiminnan ydin on luoda kasvua ja innovaatiomahdollisuuksia lappilaisille pk-yrityksille. Lapissa toimivat klusterit ovat saaneet vahvan jalansijan lappilaisessa aluekehitystyössä sekä löytäneet omat verkostonsa myös kansainvälisiltä areenoilta. Klustereita kehitetään kaiken aikaa eteenpäin vastaamaan pk-yrittäjien ja klusteriin kuuluvien organisaatioiden tarpeisiin.

Viisi klusteria, Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen muotoilu, Arktinen turvallisuus ja Arktiset kehittämisympäristöt ovat kaikki saavuttaneet euroopalaista tunnustusta kehitystyöstään. Arctic Smartness -yhteistyön tuloksena syntyneet klusterit katsovat tavanomaisten rajojen yli, panostavat yhdessä luomiseen, ottavat kaiken irti alueellisesta asiantuntemuksesta ja verkostoituvat yli organisaatiorajojen.

Arktisen teollisuuden ja kiertotalouden klusterin tavoitteena on kehittää sen johtoasemaa kestävän kehityksen mukaisessa arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa. Sekoitus teollista osaamista ja sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin ovat keskeistä luonnonvarojen jalostamisessa Lapissa. Klusteri saavuttaa visionsa edistämällä alueellisia klustereita ja nousevan teollisuuden ekosysteemiä, jotka keskittyvät koko luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuun.

Arktisen älykkään maaseutuverkoston klusteri luottaa luontoon liiketoimintansa perustana. Maaseutuklusterin visiona on välttää pääomien pakeneminen Lapin maaseudulta ja luoda uusia, innovatiivisia, kiertotalouteen perustuvia tehokkaita pienyrityksiä. Euroopan puhtain maaseutu tarjoaa lisäarvoa Lapin raaka-aineille ja valtavia mahdollisuuksia uudelle resurssi-intensiiviselle liiketoiminnalle. Maaseutuklusterin tavoitteena on saada paikallisten luonnonvarojen lisäarvo hyödyttämään paikallisia yhteisöjä mahdollisimman tehokkaasti.

Arktisten kehittämisympäristöjen klusteri on kaikkia klustereita tukeva verkosto, joka mahdollistaa esimerkiksi teknologian käytön kaikessa teollisuudessa, erityisesti pk-yrityksissä. Teknologian valmiusaste (TRL) on työkalu, jolla mitataan innovaatioiden toimivuutta ja vaikuttavuutta alueella. Sitä käytetään myös mittaamaan klustereiden valmiutta luoda markkinoille kehityspalveluja.

Arktisen muotoilun klusterin päätarkoitus on tehdä paikallisista yrityksistä, tuotteista ja palveluista kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyisiä älykkään erikoistumisen periaatteita hyödyntämällä. Klusterin ydin on Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan kehittämä Arktisen muotoilun osaamiskeskus. Lisäksi klusterissa ovat aktiivisesti mukana Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kehitys ja Luonnonvarakeskus.

Arktinen turvallisuus -klusteri luo turvallisuutta alueellisella ja alueiden välisellä yhteistyöllä. Klusterin tarkoituksena on vahvistaa alueellisia verkostoja ja turvallisuusliiketoiminnan mahdollisuuksia. Klusteri tuo yhteen yritykset, viranomaiset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, alueet sekä kaupungit. Yhteistyötä tehdään arjen ja matkailun turvallisuudessa myös kansainvälisesti.