Klusterit

Lapin Arctic Smartness -toiminnan visiona on, että Lapista tulee tunnustettu ja arvokas EU-partneri älykkään erikoistumisen keihäänkärkialoissa eli kaivannais- ja metalliteollisuudessa, biotaloudessa sekä matkailussa ja siihen liittyvissä toimialoissa. Visiota kohti kurotetaan tehokkaan klusteritoiminnan avulla.

Lapin viisi Arctic Smartness -klusteria edustavat uutta tapaa tehdä yhteistyötä yli organisaatiorajojen ja kehittää uusia alueellisia arvoketjuja. Klusteritoiminnan ydin on luoda kasvua ja innovaatiomahdollisuuksia lappilaisille pk-yrityksille. Lapissa toimivat klusterit ovat saaneet vahvan jalansijan lappilaisessa aluekehitystyössä sekä löytäneet omat verkostonsa myös kansainvälisiltä areenoilta. Klustereita kehitetään kaiken aikaa eteenpäin vastaamaan pk-yrittäjien ja klusteriin kuuluvien organisaatioiden tarpeisiin.

Arktinen teollisuus ja kiertotalous, Arktinen älykäs maaseutuverkosto, Arktinen turvallisuus sekä vuonna 2022 fuusioituneet Arktinen muotoilu ja Arktiset kehittämisympäristöt ovat kaikki saavuttaneet eurooppalaista tunnustusta kehitystyöstään. Uusin klusteri, Arktinen matkailuekosysteemi, on sekin saanut innostuneen vastaanoton.

Arctic Smartness -yhteistyön tuloksena syntyneet klusterit katsovat tavanomaisten rajojen yli, panostavat yhdessä luomiseen, ottavat kaiken irti alueellisesta asiantuntemuksesta ja verkostoituvat yli organisaatiorajojen.

Mikä on klusteri ja mitä hyötyä siihen kuulumisesta on? Video avaa Lapin Arctic Smartness -klusteritoimintaa ja siitä saatavia etuja yrityksen näkökulmasta.

Video: Janika Ruottinen, Arctic Smart Growth (ASG) -hanke

Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusterin tavoitteena on kehittää sen johtoasemaa kestävän kehityksen mukaisessa arktisten luonnonvarojen ja olosuhteiden hyödyntämisessä ja kaupallistamisessa. Sekoitus teollista osaamista ja sitoutuminen kestävän kehityksen periaatteisiin ovat keskeistä luonnonvarojen jalostamisessa Lapissa. Klusteri saavuttaa visionsa edistämällä alueellisia klustereita ja nousevan teollisuuden ekosysteemiä, jotka keskittyvät koko luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuun.

Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusteri luottaa luontoon liiketoimintansa perustana. Maaseutuklusterin visiona on välttää pääomien pakeneminen Lapin maaseudulta ja luoda uusia, innovatiivisia, kiertotalouteen perustuvia tehokkaita pienyrityksiä. Euroopan puhtain maaseutu tarjoaa lisäarvoa Lapin raaka-aineille ja valtavia mahdollisuuksia uudelle resurssi-intensiiviselle liiketoiminnalle. Maaseutuklusterin tavoitteena on saada paikallisten luonnonvarojen lisäarvo hyödyttämään paikallisia yhteisöjä mahdollisimman tehokkaasti.

Arktinen muotoilu ja kehittämisympäristöt -klusteri kokoaa Lapissa toimivat kehittämisympäristöt ja niiden asiantuntijapalvelut yhteen alueen elinkeinoelämää palvelevaksi toimijaksi, joka tukee maakunnan elinkeinoelämän kehittymistä korkealaatuisen muotoilu-, tutkimus- ja kehitystoiminnan avulla.

Arktinen turvallisuus -klusterin tarkoitus on ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön toiminta. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät riskienhallintaosaamista, arktista olosuhdeosaamista sekä verkosto-osaamista.

Arktinen matkailuekosysteemi tavoittelee älykästä kasvua: vuoteen 2030 mennessä klusterin tavoitteena on kasvattaa matkailun tuloja 1,5 miljardiin euroon. Tavoitteena on saavuttaa kasvu vastuullisesti tinkimättä turvallisuudesta ja alan laadusta. Tavoitteeseen päästään pääasiassa kehittämällä ympärivuotista matkailua.

Mitä on älykäs erikoistuminen?

Alueet (Suomessa maakunnat) tunnistavat omat olemassa olevat vahvuutensa ja erikoisuutensa

Vahvuuksien edelleen kehittämiseen suunnataan alueellisia resursseja ja kehitysrahoitusta

Tarkoituksena on saada kehittämisrahoitus tehokkaampaan käyttöön ja siten paremmin hyödyttämään aluetta

Älykkään erikoistumisen strategia on edellytys mukanaoloon EU:n rakennerahasto-ohjelmissa rahoituskaudella 2014–2020

Lapissa yksittäisten toimialojen sijaan vahvuutena nähdään toimialarajat ylittävä arktinen osaaminen

Kuva: Lapin materiaalipankki | Antti Pietikäinen