Kansainväliset kumppanuudet

Älykkään erikoistumisen temaattiset alustat (Thematic Smart Specialisation Platforms) ovat yhteistyöaloitteita usean Euroopan komission eri pääosastojen välillä, jotka tukevat alueellisten älykkään erikoistumisen strategioiden toteutusta. Alustoja on neljä: Agri-food, Energy,  Industrial Modernisation ja Sustainable Blue Economy ja kullakin alustalla on lukuisia alateemoja eli kumppanuuksia. Nämä kumppanuudet tuovat yhteen alueita, jotka jakavat yhteisiä kehittämisen teemoja älykkään erikoistumisen strategioissaan. Euroopan komissio ei erikseen rahoita kumppanuuksia, mutta tukee niitä erilaisilla asiantuntijapalveluilla, joita tuottaa  S3 Community of Practice. Lisäksi kumppanuuksien on mahdollista hakea (kilpailtua) rahoitusta sisäisille hankkeilleen EU-rahoitusinstrumenteista.

Eurooppalaisille alueille kumppanuudet tarjoavat paitsi pääsyn eurooppalaisiin verkostoihin ja yhteistyöhankkeisiin myös muun muassa näkyvyyttä, mahdollisuuden alueellisen osaamisen tunnistamiseen, vertaisarviointiin ja kokemusten jakamiseen sekä yritysten kiinnittämisen eurooppalaisiin arvoketjuihin.

Lappi on mukana seitsemässä älykkään erikoistumisen kumppanuudessa, joista neljässä johtavana kumppanina. Suomessa maakuntien liitot koordinoivat kumppanuuksiin liittyvää yhteistyötä ja vastaavat kumppanuuksiin liittymisestä.

Lappi on mukana seuraavissa älykkään erikoistumisen kumppanuuksissa:

S3P Energy – Energiasektorin kumppanuudet

S3P Industrial Modernisation – Uudistuvan teollisuuden kumppanuudet

Lisätietoa kumppanuuksista

S3 Community of Practice – Interregional collaboration

https://elmoenf.eu/fi/s3-kumppanuudet/

Kysy lisää

Kaarina Mäcklin
Lapin liitto
kaarina.macklin(at)lapinliitto.fi
040 168 0137

Vanguard Initiative

Lappi on Vanguard Initiative -verkoston jäsen osana Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä älykkään erikoistumisen yhteistyötä. Vanguard Initiative on eurooppalaisten alueiden verkosto, jonka tavoitteena on uusien teollisten innovaatioiden edistäminen ja kaupallistaminen. Vanguard-yhteistyö perustuu älykkääseen erikoistumiseen ja alueiden toisiaan täydentävän osaamisen hyödyntämiseen kasvun ja teollisen kehityksen aikaansaamiseksi valituilla aloilla. Toiminnalla vahvistetaan verkoston jäsenalueiden kasvuhakuisten yritysten kilpailukykyä Euroopan laajuisissa arvoketjuissa.

Verkoston jäsenalueet (https://www.s3vanguardinitiative.eu/members)  tekevät yhteistyötä erityisesti nk. piloteissa ja näihin liittyvissä demoissa alueellisten innovaatioekosysteemien, klustereiden ja klusteriverkostojen kehittämiseksi sekä innovatiivisten pk-yritysten tukemiseksi. Lappi osallistuu vetypilotin ja 3D printing -pilotin toimintaan.

Pilotit muodostavat Vanguardin ydintoiminnan. Ne tuovat yhteen verkoston jäsenalueita ja näiden toimijoita sekä tukevat innovaatioiden markkinoillepääsyä. Piloteissa voidaan mm:

  • Sopia yhteisistä tavoitteista ja täydentävyyksistä.
  • Kartoittaa tarkemmin alueiden teollista kilpailukykyä ja valmiuksia
  • Kehittää yhteisiä strategisia toimintasuunnitelmia
  • Suunnata strategisia investointeja liittyen toimintasuunnitelmiin ja niiden toteutukseen
  • Tukea paremmin start upeja ja pk-yrityksiä innovaatioprosessissa
  • Tehostaa lupaavien start upien ja pk-yritysten yhteyksien luomista.
  • Pilotit toimivat lähellä markkinoita ja niillä on korkea kaupallistamispotentiaali. Piloteissa keskitytään tästä johtuen prototyyppitason jälkeisiin sovelluksiin (TRL-taso yli 5), joilla on edellytykset markkinoillepääsyyn 3-5 vuoden sisällä.
  • Piloteissa sovelletaan Vanguardin kehittämää metodologiaa, jonka tavoitteena on tukea konkreettisten tulosten aikaansaamista. Metodologia käsittää neljä vaihetta: learn, connect, demonstrate, commercialise.

Lisätietoa verkostosta:

Kaarina Mäcklin
Lapin liitto
kaarina.macklin(at)lapinliitto.fi
040 168 0137

Eerikki Vainio
Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto
eerikki.vainio(at)eastnorth.fi

Hydrogen-pilotti:

Janne Rautio
Digipolis
janne.rautio(at)digipolis.fi

3D-printing -pilotti:

Tarmo Aittaniemi
REDU
tarmo.aittaniemi(at)redu.fi