Kestävillä innovaatioilla hyvinvoiva Lappi

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Lapin älykkäällä erikoistumisella tuetaan alueen kärkitoimialojen kestävää kasvua sekä lappilaisten yritysten innovointivalmiuksia. Lapin älykkään erikoistumisen strategialla on neljä tavoitetta:

Älykkään erikoistumisen strategian tavoitteet

  1. Edistää tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kykyä tukea lapin mikro,- pienten- ja keskisuurten yritysten innovaatiotoimintaa
  2. Uudistaa tutkimus- ja koulutussektorin osaamista ja yhteistoimintamalleja
  3. Edistää yritysten halukkuutta investoida osaamisen, tuotannon, palveluiden ja prosessien kehittämiseen ja parantaa Lapin houkuttelevuutta investointikohteena
  4. Vahvistaa yritysten, tutkimus- ja koulutuslaitosten, kuntien, julkisen sektorin, kehittämisorganisaatioiden sekä kansalaisyhteiskunnan välistä yhteistyötä strategisten painopisteiden ympärillä

Strategiset painopisteet

Lapin älykkään erikoistumisen strategiaan on valittu neljä painopistettä, joihin kehittämistoimintaa suuntaamalla, lappilaisilla yrityksillä on vahvaa kasvu- ja kehittymispotentiaalia. Painopisteiden valinnat pohjautuvat lisäksi alueella olevaan vahvaan TKI-osaamiseen sekä tarpeeseen ohjata maakuntaa kohti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpää tulevaisuutta.

Strategian toimeenpano

Älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanon tueksi on laadittu painopistekohtaiset toimeenpanosuunnitelmat. Toimeenpanosuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on tehdä lappilaisesta kehittämistoiminnasta suunnitelmallisempaa, suunnitella yhdessä vaikuttavampia kehittämiskokonaisuuksia ja hyödyntää laajasti eri organisaatioiden osaamista lappilaisten elinkeinojen kehittämisessä.

Strategian toimeenpanoa seuraa maakunnallinen älykkään erikoistumisen koordinaatioryhmä. Koordinaatioryhmä osallistuu myös strategian päivitysprosessiin kahden vuoden välein.

Seuranta ja arviointi

Strategian seuranta tapahtuu indikaattoriseurannan kautta, jonka lisäksi hankeseurantaa tehdään suhteessa toimeenpanosuunnitelmiin. Hankeseurantaa toteutetaan pääosin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen osalta. Toimeenpanokokonaisuuksissa seurataan myös mukana olevien yritysten määrää. Tilastokeskuksen materiaaliin pohjautuen strategiassa seurataan Lapin yrityskannan sekä yritysten liikevaihdon kehitystä, T&K menoja sekä T&K henkilöstöä sektoreittain, Business Finlandin rahoitusta alueella sekä tuotannon jalostusarvon kehitystä. Älykkään erikoistumisen strategian indikaattoriseurantaa tehdään vuosittain, ja toimeenpanoa arvioidaan kahden vuoden välein.