Arctic Smartness strategia

Kiertotalous kestävän kasvun perustana

TAVOITE: Vahvistaa Lapin roolia kiertotalouden edelläkävijänä ja tukea yritysten siirtymää kohti resurssiviisaampaa toimintaa

Lapissa on jo pitkään tehty vahvaa julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä kiertotalouteen perustuvan liiketoiminnan edistämiseksi. Vihreä siirtymä ja ilmastonmuutoksen hidastaminen vaativat siirtymistä energia- ja materiaalitehokkaamman toiminnan suuntaan, joiden edistämisessä kiertotalouden ratkaisuilla on keskeinen rooli. Kiertotalous on Lapille mahdollisuus luoda kestävää talouskasvua. Siirtyminen hiilineutraaliin ja kiertäviin raaka-aineisiin perustuvaan talousjärjestelmään luo uutta työtä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia kestäville ratkaisuille. Myös omavaraisuuden näkökulmasta siirtymä kiertotalouteen on välttämättömyys.

Yritykset tarvitsevat osaamista ja työkaluja kiertotalouden liiketoimintamallien käyttöönottoon sekä vähähiilisemmän tuotannon ja palveluiden kehittämiseksi. Yritysten siirtymistä vähähiilisempään toimintaan tulee vauhdittaa kestävien tuotteiden ja palveluiden suunnittelulla ja digitaalisten ratkaisujen ja teknologioiden soveltamisessa tuotantoon.

Lappilaiselle teollisuudelle kiertotalous on mahdollisuus kehittää teollista tuotantoa resurssitehokkaammaksi. Kaivosteollisuudessa kiertotalous mahdollistaa esimerkiksi kaivannaismaa-aineksen laajemman käytön sekä prosessivesien kierrättämisen. Metsäteollisuudessa kiertotalouden periaatteita on toteutettu jo pitkään muun muassa puukuitupohjaisten tuotteiden suunnittelussa sekä bioenergian tuotannossa. Kunnat ovat avainasemassa kiertotalouden mahdollistajina, sillä kunnissa päätetään monesta kiertotalouteen siirtymisen kannalta olennaisesta asiasta.

Kunnissa voidaan edistää kestävämpää materiaalien kiertoa esimerkiksi rakentamiseen, jätehuoltoon tai julkisiin ruokapalveluihin liittyvillä päätöksillä. Kehittämällä kiertotalousratkaisuja reilun kiertotalouden periaatteiden mukaisesti edistetään samalla ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Reilun kiertotalouden edistämisessä kunnilla on vahva rooli.

Toimeenpano-suunnitelman rakenne:

Tutustu myös