Lappilaisen puuta prosessoivan pk-sektorin liikevaihto lähenee miljardia euroa

kasvun tueksi tarvitaan vahvempaa TKI-yhteistyötä alueella

Ymmärtääksemme lappilaisten yritysten tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tarpeita, teetimme selvityksen lappilaisen puuta prosessoivan teollisuuden pk-yritysten TKI-toiminnan tilanteesta sekä yritysten kehittämistarpeista. Hyödynnämme selvityksen tuloksia Lapin älykkään erikoistumisen strategian uudistamistyössä. Uudistettu älykkään erikoistumisen strategia astuu voimaan vuonna 2023 ja näyttää suuntaviivoja maakunnan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle tulevina vuosina.

Jaa somessa
Vaaran saha, Tervola. Kuvaaja: Riku-Matti Jurmu/Lapin materiaalipankki

Suurin osa Lapin puuta prosessoivista pk-yrityksistä ovat joko sahoja tai sahatavaraa jalostavia yrityksiä, jotka valmistavat alkutuotteita eri käyttötarkoituksiin, kuten rakennusteollisuuteen. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan puuta prosessoivalla teollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lisäarvoa Lapissa. Yleisnäkymät alalla ovat positiiviset nousseiden loppuhintojen ja investointimahdollisuuksien myötä ja toimiala onkin kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vuositalolla 5-13 %. Arvoketjun pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee Lapissa miljardia euroa.

Toimialan keskeisimpiä haasteita ja liiketoiminnan kehittymisen pullonkauloja ovat:

Osaavan työvoiman saanti & koulutuksen kehittäminen

Yritykset joutuvat pitkälti itse kouluttamaan omat työntekijänsä. Nopean teknologisen kehityksen vuoksi, yritykset kokevat, että koulutussisällöt eivät vastaa työelämän oikeita tarpeita. Keskeiseksi nähdään myös toimialan imagon kehittäminen, jotta alan houkuttelevuus kasvaisi.

TKI-yhteistyö alueella

Yrityksillä on hyvin vähän omaa tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoimintaa ja TKI-organisaatioiden palvelut ja alueen klusterit ovat pitkälti tuntemattomia yrityksille. Yhteistyötä alueen TKI-organisaatioiden kanssa ei siis juurikaan tehdä, mutta kiinnostusta yhteistyölle olisi esimerkiksi osaamisen kehittämiseen ja uusien teknologioiden käyttöönottoon liittyen.

Tuote- ja palvelukehitys

Toimialalla on yleisesti tiedossa, että puun käytölle asetetaan jatkossa voimakkaampia käyttörajoituksia mikä pakottaa toimialan kehittämään hiiltävarastoivia pitkäaikaisia tuotteita. Lappilaisille yrityksille on jatkossa yhä keskeisempi menestyksen edellytys, että tuotteet ja koko arvoketju ovat laskennallisesti todennettuja ja ne pyrkivät edistämään vihreää siirtymää maksimaalisella tavalla. Lisäksi yritykset tarvitsevat markkinaymmärryksen rakentamista tuote- ja palvelukehityksen tueksi sekä digitaalisia alustoja markkinointiin.

Prosessikehitys

Prosessoiva teollisuus nojaa vahvasti uusien teknologisten tuotantoratkaisujen hyödyntämiseen, mutta Lapin osalta toimialan teknologinen osaaminen nähdään puutteellisena. Osittain kehitystarve on työvoiman osaamisessa, osittain uuden teknologian käyttöönotossa ja hyödyntämisessä.

Tutustu koko selvitykseen täällä.

Lisätietoja:

Paula Heikkilä
Asiantuntija
Lapin liitto
paula.heikkila@lapinliitto.fi