Korkeakouluja ja kuntia kiinnostaa oikeudenmukainen siirtymä

Euroopan unioni on perustanut Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, Just Transition Fund, JTF-rahasto, lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. Tavoitteeseen pyritään tukemalla alueita, elinkeinoja ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten. Lapin liitolta rahoituksen suurimpia hakijoita ovat olleet kunnat ja korkeakoulut. Syyskuun loppuun mennessä rahoitusta oli haettu yhteensä yli 14,9 miljoonaa, josta tällä hetkellä on myönnetty noin 2,3 miljoona euroa.

Kirjoittaja

Sanni Björklund
Projektikoordinaattori
Lapin liitto

Jaa somessa

Mikä JTF?

Suomessa JTF-rahaston toimet perustuvat hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen tästä koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. JTF-tuki kohdistuu kuitenkin pääosin muuhun kuin turvetoimialalle. Sen tarkoituksena on auttaa aluetta löytämään uusia elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksia menetettävien tilalle.

Rahasto toimeenpannaan alueellisten siirtymäsuunnitelmien mukaisiin toimiin 14:sta JTF-maakunnassa, joihin Lappi kuuluu.

Uusia mahdollisuuksia Lappiin

Rahoitusta voidaan myöntää Lapin oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaiseen kehittämistoimintaan, jolla tähdätään uusiin elinkeino- ja työllisyysmahdollisuuksiin turvesiirtymän jälkeen. Vähähiilisen siirtymän haittavaikutusten minimoimiseksi JTF-rahoituksessa korostetaan elinkeinojen monipuolistamista ja toimialan työvoiman sopeuttamista.

JTF-rahoituksella voidaan esimerkiksi tukea turpeesta riippuvaisia alueita ja toimijoita siirtymään uusiin elinkeinoihin, kouluttaa ja työllistää ihmisiä uusille aloille, edistää innovaatioita ja uusiutuvan energian tuotantoa, parantaa alueiden saavutettavuutta ja elinvoimaisuutta sekä huolehtia turvesoiden kunnostuksesta ja jälkihoidosta. Mutta miten?

Käytännössä JTF-rahoitus hoidetaan osana Uudistuva ja Osaava Suomi -ohjelmaa, jonka mukainen tuki voidaan myöntää Lapissa välittävän toimielimen, eli Lapin liiton tai Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivallan mukaisesti.

Kovin kiinnostus kunnilla ja korkeakouluilla

Lapin liitolla on myönnettävänä 14 milj. euroa JTF-rahoitusta, ja haku on käynnissä 21.4.–31.12.2023. Jatkuvassa haussa hakemukset otetaan käsittelyyn kolmessa erässä. Syyskuun loppuun mennessä JTF-rahoitusta oli haettu Lapin liitolta yhteensä 14 972 000 euroa.

Rahoituksen suurimpina hakijoina ovat olleet korkeakoulut sekä kunnat. Rahoitusta on myönnetty tällä hetkellä 2 301 000 euroa. Suuri kysyntä on ollut erityisesti kuntien perusrakenteen investointituelle.

Hakemusten käsittely on kesken. Tuleviin hakuihin, mukaan lukien loppuvuosi 2023, rahoitusta on edelleen käytettävissä reilu 2 miljoonaa euroa. Mikäli rahoitusta on käytettävissä, haku avataan näillä näkymin helmi-maaliskuun 2024 aikana. Siispä iloa loppuvuoteen ja tulevien hankkeiden suunnitteluun!

Lisätietoa:

Päivi Ekdahl
Kehittämisjohtaja
Lapin liitto
paivi.ekdahl@lapinliitto.fi

Suosittelemme