Voimalla seitsemän maakunnan

Itä- ja Pohjois-Suomen 7 maakuntaa ovat tehneet viime vuosina yhä tiiviimpää yhteistyötä alueiden yhteisten vahvuuksien ja täydentävien osaamisten hyödyntämisessä.  Yhdessä tekemällä on hankittu jalansijaa EU-tason verkostoissa sekä tehty näkyväksi IP-alueella olevaa kärkiosaamista. Yhteistyö perustuu maakuntien yhteiseen älykkään erikoistumisen strategiaan.

Ylimaakunnallista klusterityötä

Itä- ja Pohjois-Suomen alueen (IP-alueen) yhteiseksi kehittämisen kohteeksi valittiin strategiatyön myötä klusteritoiminnan kehittäminen. Työ käynnistettiin kartoittamalla IP-alueen klusterit, ekosysteemit ja yritysverkostot strategian teemoissa vuonna 2019.

Uuden ylimaakunnallisen klusteriyhteistyön edistämiseksi suunnittelimme ja toteutimme klusteriseminaarien sekä työpajojen sarjan, joka toteutettiin vuonna 2020. Kuuden seminaarin sarjassa oli yhteensä 550 osallistujaa ympäri IP-aluetta. Löydät tallenteet ja materiaalit tilaisuuksista täältä.

Lisäksi työn alla on yhteinen klustereiden kehittämismalli, jossa hyödynnetään klusteriseminaarien sisältöjä ja jonka tarkoituksena on tarjota klusterikehittäjille työkaluja toiminnan edelleen kehittämiseksi ja yritysten tukemiseksi.

Yhteinen klusterityö on saanut näkyvyyttä myös kansallisella tasolla. ELMO-yhteistyön ja sen näkyvyyden myötä ELMO-yhteistyöryhmä on kutsuttu tuomaan näkemystään kansallisen klusterikehittämisohjelman laatimiseen.

Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistä klusterityötä on tehty näkyväksi myös kansainvälisissä klusteriverkostoissa. EU-tason edunvalvontaa ja klustereiden kehittämistä on tehty osana Euroopan klusteriallianssia (ECA) sekä EUCLESia (European Cluster Excellence Labelling Structure), eurooppalaisten kansallisten klusteriorganisaatioiden rinnalla.

“Lapissa klustereita on kehitetty jo tovi, joten lähtökohdat ovat hyvät. ELMO-yhteistyön tarjoamat ylimaakunnalliset ja kansainväliset verkostot ja käytännön työkalut toiminnan kehittämiseen kannattaa hyödyntää!” vinkkaa Lapin ELMO-yhteistyön yhteyshenkilö Kaarina Mäcklin.

Täydentävillä osaamisilla kohti uusia yhteistyöverkostoja

ELMO-yhteistyössä on tunnistettu neljä teemaa, joissa vuoden 2021 aikana muodostetaan ylimaakunnallisten arvoverkostojen kuvauksia. Valitut teemat ovat vesiosaaminen, puuraaka-aineen jalostus, puutuoteteollisuus ja puurakentaminen sekä elintarvikkeet. Jokaisen teeman osalta tehdään näkyväksi toimijat, osaaminen, verkostot ja klusterit sekä yritystoiminta arvoketjussa, jotka sitten visualisoidaan viestinnän työkaluiksi. Visualisoinnit arvoverkostoista löydät täältä.

Ylimaakunnallisessa yhteistyössä haetaan kasvua täydentävien osaamisten kautta. Kuten kansainvälisessä yhteistyössä, ylimaakunnallisen yhteistyön rakentaminen on todettu hankkeen aikana pitkäjänteisyyttä vaativaksi tehtäväksi, jotta luottamus rakentuu ja yhteinen visio löytyy.

Toimijoiden ja osaamisen kuvaaminen valituissa arvoketjuissa tekevät näkyväksi innovaatiotoimintaan liittyviä yhteistyön paikkoja IP-alueen maakuntien välillä. Vesiosaamisen puitteissa on valmisteilla Itä- ja Pohjois-Suomen vesiosaamisen yhteistyöverkosto, jossa neljän maakunnan täydentäviä osaamisia esimerkiksi teollisuuden vedenkäsittelyratkaisuihin sekä yhdyskuntavesien kiertotalouteen liittyen  sovelletaan uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi maakunnissa. Tiiviimmällä ylimaakunnallisella yhteistyöllä haetaan myös leveämpiä harteita kv-työhön.

“Kaikkien maakuntien ei tarvitse raskaasti resursoida osallistumistaan kv-verkostoihin. Maakuntien välillä voidaan hakea synergiaetuja yhteistyön koordinoinnista, kuten vesitoimijat tekevät yhteisen S3-kumppanuuden tiimoilta. Se vaatii hyvää yhteistyökykyä sekä yhteisten tavoitteiden kirkastamista, mutta loppujen lopuksi helpottaa kaikkien työtä” kertoo ELMO-koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Paula Heikkilä.

Täydentävää osaamista, voi etsiä myös ELMO-koordinaatiohankkeessa tuotetusta Innovaatioalustojen hakukoneesta, jossa on kuvattuna 48 tutkimus- kehittämis- ja innovaatiopalvelua Itä- ja Pohjois-Suomesta.

“Pyrkimyksenämme on ollut, että tutkimus- ja kehittämispalvelut Itä- ja Pohjois-Suomessa olisivat helpommin yritysten sekä TKI-toimijoiden löydettävissä. Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisiä keinoja innovaatiotoiminnan tukemiseen ovat alueellisten innovaatioalustojen verkottuminen sekä alustojen tunnettuuden lisääminen” Heikkilä kertoo.

Itä- ja Pohjois-Suomen ELMO-yhteistyöhön voit tutustua lisää täältä: https://elmoenf.eu/fi/

Tulossa syksyllä 2021Uusien EU:n rahoitusohjelmien mahdollisuudet Itä- ja Pohjois-Suomessa -webinaarisarja

Lisätietoja:

Paula Heikkilä
Projektipäällikkö
Paula.heikkila@lapinliitto.fi

Pirkko Sivonen
Projektikoordinaattori
Pirkko.sivonen@lapinliitto.fi

Kaarina Mäcklin
Kansainvälisten asioiden asiantuntija, ELMO-yhteyshenkilö Lapissa
Kaarina.macklin@lapinliitto.fi

**

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakuntaa hyväksyttiin vuonna 2018 mukaan Euroopan komission pilotointiin nimeltä Regions in Industrial Transition (vapaa suomennos Alueet elinkeinojen murroksessa). Pilotin myötä maakuntien välille syntyi uudenlaista yhteistyötä. Tätä yhteistyötä ohjaamaan pilotissa laadittiin Itä- ja Pohjois-Suomen yhteinen älykkään erikoistumisen strategia, joka tunnistaa alueen yhteiset vahvuudet sekä täydentävät osaamiset.

Itä- ja Pohjois-Suomen elinkeinot murroksessa -yhteistyötä, jota me tuttavallisemmin kutsumme ELMOksi, vie eteenpäin noin 15 hengen työryhmä, joka koostuu maakuntaliittojen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston edustajista. Vuosina 2019-2021 yhteistyötä koordinoi Lapin liiton hallinnoima ELMO-koordinaatiohanke.

ELMOENF.EU