[vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][arctic-entry-title][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][vc_widget_sidebar sidebar_id=”sidebar-main”][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=” padding-left: 20px; padding-bottom: 30px;”][custom_headline level=”h4″ id=”” class=”” style=”color: #00AEEF;”]VISIT ARCTIC EUROPE[/custom_headline][gap size=”1.5em” id=”” class=”” style=””][text_output]Hankkeen tavoitteena Pohjois-Skandinavian alueen kehittäminen yhtenäiseksi laadukkaaksi matkailualueeksi, joka on kansainvälisesti kilpailukykyinen ja tunnettu arktinen matkailukohde.[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Hankekumppaneina Finnish Lapland Tourist Board ry (LME), Swedish Lapland Visitors Board ja Northern Norway Tourist Board. Lisäksi hankkeessa oli mukana yhteensä 90 yritystä Suomesta, Ruotsista ja Norjasta[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Rahoitusinstrumentti: Interreg Pohjoinen

[/text_output][gap size=”1em” id=”” class=”” style=””][text_output]Toteutusaika: elokuu 2015 –  maaliskuu 2018[/text_output][gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][text_output]Kokonaisbudjetti: 6,4 miljoonaa euroa[/text_output][gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][text_output]Tunnustukset: Arctic Award 2017[/text_output][x_video_embed id=”” class=”” style=””][/x_video_embed][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=””][image src=”1129″ alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”padding-bottom: 15px”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

1.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px;”][text_output]Visit Arctic Europe on hanke, jossa Pohjois-Skandinavian matkailutoimijat yhdistivät voimansa kehittääkseen matkailua Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisilla alueilla. Lapin Matkailuelinkeinon liiton (LME) koordinoiman hankkeen tavoitteena oli kasvattaa matkailijoiden määrää alueella kehittämällä Pohjois-Skandinaviaa yhtenäisenä matkailukohteena.

Visit Arctic Europe -hankkeen toteuttivat yhteistyössä Lapin matkailuelinkeinojen liitto (LME), Swedish Lapland Visitors Board sekä Northern Norway Tourist Board. Lisäksi hankkeeseen osallistui yhteensä 90 yritystä, noin 30 kustakin maasta. Kolmevuotisessa hankkeessa keskiössä ovat olleet matkailumarkkinointi, alueen matkailutoimijoiden verkostojen vahvistaminen sekä saavutettavuuden parantaminen.

Alkuperäinen idea hankkeeseen syntyi syksyllä 2014 LME:n toteuttaman selvityksen pohjalta. Selvityksessä kävi ilmi, että alueen matkailutoimijat jakavat samoja haasteita ja pohjoisilla alueilla on kysyntää yhteisille matkailukohteille. Selvityksen mukaan eurooppalaiset matkanjärjestäjät näkevät alueen yhtenä kokonaisuutena, mutta käytännössä rajat ylittävää matkailua alueella on ollut minimaalisesti. ”Me itse olemme nähneet rajat merkittävämpinä kuin ulkopuoliset”, LME:n toiminnanjohtaja Nina Forsell pohtii.

Pohjois-Skandinavian alueita markkinoidaan tavallisesti kansallisten matkailun edistämiskeskusten kautta.  Kansalliseen matkailumarkkinointiin onkin viime vuosina panostettu paljon, ja vaikka työ on tuottanut tulosta kansallisella tasolla, rajat ylittävän matkailun mahdollisuuksiin ei ole kiinnitetty huomiota. Tähän hankkeessa haluttiin saada muutos.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px;”][image alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=”” src=”1233″][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

2.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px”][text_output]

Yritysten välistä yhteistyötä markkinoinnissa ja kehittämisessä

Hanke on mahdollistanut tiiviin yhteistyön ulkomaalaisten matkanjärjestäjien kanssa. Aluksi kartoitettiin potentiaaliset lähtöalueet sekä olemassa olevat ja mahdolliset uudet toimijat, joilla on kiinnostusta lisätä matkailua arktiselle alueelle. Näiden matkanjärjestäjien kanssa on tehty kolmevuotiset sopimukset, joissa he sitoutuvat markkinoimaan uusia rajat ylittäviä arktisen Euroopan tuotepaketteja.

Merkittävä osa hanketta ovat olleet hankealueelle järjestetyt yli 40 tutustumismatkaa, joihin on osallistunut yli 200 alueen ulkopuolista matkanjärjestäjää. Matkat suunniteltiin tarve- ja teemalähtöisesti erilaisiksi kokonaisuuksiksi, ja jokaisessa hankkeessa mukana olevassa yrityksessä on vierailtu vähintään kerran.

Perinteisten kansallisten matkailun myyntitapahtumien rinnalle luotiin oma Pohjois-Skandinaviaan erikoistuva matkailun myyntitapahtuma. Se kokosi Suomen, Ruotsin ja Norjan matkailualan toimijat yhteen Luulajassa kesällä 2017. ”Kaikki osapuolet, niin yrittäjät kuin matkanjärjestäjät, olivat erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Arktisen Euroopan oma matkailun myyntitapahtuma tullaan uusimaan yleisön pyynnöstä tulevaisuudessa.”, Forsell kertoo.

Yksi merkittävä haaste alueella on sen saavutettavuus. Sekä saapuminen alueelle että liikkuminen matkailukohteiden välillä vaativat kehittämistä. Hankkeessa kartoitettiin alueiden välisen liikennöinnin pullonkauloja. Selvitystyö vahvisti toimijoiden näkemystä siitä, että matkailijoiden vaivatonta liikkumista alueella on kehitettävä. Lentoliikenteellä on keskeinen rooli alueen saavutettavuudessa. Yksi hankkeen toimenpiteistä oli luoda alueen 18 lentokentälle työkalut lentoliikenteen kehittämiseksi. Lisäksi haasteiksi tunnistettiin mm. rajat ylittävän julkisen liikenteen vähyys sekä vaikeudet liikkumisessa vuokra-autolla rajojen yli.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][custom_headline level=”h1″ id=”” class=”” style=”color: #afca0a;”]

3.

[/custom_headline][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px”][text_output]

Tuloksena yhteistyötä ja kasvua alueen matkailussa

Hankkeen välittömät tulokset ovat huimia. Yhdessä eurooppalaisten matkanjärjestäjien kanssa alueen matkailu on kasvanut 69 000 uudella matkailijalla syyskuun 2016 ja maaliskuun 2018 välillä. Uusia yöpymisiä on sen sijaan yli 500 000. Lisäksi alueelle on myynnissä 78 erilaista rajat ylittävää pakettimatkaa. Matkanjärjestäjät ovat sitoutuneet jatkamaan markkinointityötään hankkeen päätyttyä, joten lisää hyviä tuloksia on odotettavissa myös jatkossa.

Hanke on kasvattanut luottamusta yritysten ja alueiden välillä. Enää toisia alueita ei nähdä kilpailijoina, vaan yhteistyökumppaneina, jotka edustavat samaa matkailukohdetta. Hanke onkin synnyttänyt useita yritysten välisiä yhteistyöverkostoja. Hankkeen myötä myös alueen korkeakoulut liittyivät yhteen toimittaakseen tutkimuksia ja analyysejä hankkeen tarpeisiin. Tromssan yliopiston, Luulajan teknillisen yliopiston, Lapin yliopiston sekä Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyö on sujunut mallikkaasti.

Forsellin mukaan yhteistyöllä on suurta arvoa myös kansainvälisessä markkinoinnissa. Matkailualan toimijat eivät ole hankkeessa kilpailemassa keskenään, vaan arktista Eurooppaa matkailualueena luodaan yhdessä. ”Parasta tässä on yrittäjälähtöisyys, olemme tehneet sitä mitä alueen yrittäjät haluavat ja kaipaavat. Kaikki toimijat ovat saaneet mahdollisuuden tutustua kollegoihinsa toisista maista ja verrata omia toimintamallejaan. Enemmän hyötyä matkailumarkkinoinnista saa yhdessä kuin yksin.”, Forsell kertoo.

Vaikka rajat ovat olleet lopulta helppo ylittää, kolmen eri maan erilaiset lait, käytänteet ja toimintatavat ovat tuoneet omat haasteensa yhteistyöhön. Mikään ei ole kuitenkaan ollut Forsellin mukaan ylitsepääsemätöntä.

Forsellilla on kokemusta hankkeesta myös yrityksen näkökulmasta. Ensikosketuksen hankkeeseen hän sai aikaisemmassa työssään Ylläksen Markkinointi Oy:ssä, joka on yksi hankkeeseen osallistuneista yrityksistä.  Aluekehitystason toimijana Ylläksen Markkinoinnissa nähtiin heti hankkeen mahdolliset hyödyt: ”yhteistyö boostasi kansainvälistä markkinointia, antoi uusia kontakteja ja toi alueen esille osana arktista matkailualuetta”, Forsell listaa. Hankkeessa mukanaolo tuki luontevasti yrityksen omaa toimintaa.

Toiminnan tulevaisuutta ollaan jo kehittämässä ja hakemus jatkohankkeesta on lähetetty rahoittajalle. Seuraavaksi hankekumppanit haluavat panostaa erityisesti hiljaisten sesonkien kehittämiseen. Tulevassa hankkeessa keskiössä ovat myös imagon vahvistaminen kestävien matkailualueiden edelläkävijänä, saavutettavuuden kehittäminen edelleen ja digitalisaation haltuunotto. ”120 yritystä ilmoittautui mukaan uutta hanketta suunniteltaessa. Tämä, jos joku, kertoo hankkeen ja siinä tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta”, Forsell summaa.[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”arctic-sidebar-right” style=”padding-top: 55px”][custom_headline level=”h4″ looks_like=”h4″ id=”” class=”” style=”color: #00AEEF; padding-bottom: 10px;”]”120 yritystä ilmoittautui mukaan uutta hanketta suunniteltaessa. Tämä, jos joku, kertoo hankkeen ja siinä tehtyjen toimenpiteiden onnistumisesta”[/custom_headline][text_output]– Nina Forsell,
toiminnanjohtaja,
LME
[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”sidebar-menu” style=””][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][custom_headline level=”h4″ id=”” class=”” style=”padding-top:55px; color: #00AEEF;”]LAPIN MATKAILUELINKEINON LIITTO (LME)[/custom_headline][gap size=”1.5em” id=”” class=”” style=””][text_output]

[/text_output][gap size=”0.5em” id=”” class=”” style=””][text_output]

[/text_output][gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][text_output]

[/text_output][gap size=”1.313em” id=”” class=”” style=””][text_output]

[/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″ id=”” class=”” style=”padding-top: 55px; padding-left: 10px;”][/vc_column][/vc_row][vc_row padding_top=”0px” padding_bottom=”0px”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][text_output][/text_output][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/2″][text_output]Näin me se tehdään -tarinat on laadittu Lappi – Arktinen ja kansainvälinen menestyjä -hankkeen toimesta.[/text_output][image src=”1249″ alt=”” href=”” title=”” info_content=”” lightbox_caption=”” id=”” class=”” style=””][/vc_column][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/4″][/vc_column][/vc_row]