Sustainable Development Goals - kauniita kuvia vai todellisia tekoja Lapissa?

YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan ympäristö, talous ja ihminen tasavertaisesti huomioon. Ohjelman kantava periaate on, että ketään ei jätetä kehityksessä jälkeen. Agenda 2030  on määritelty 17 tavoitetta eli SDG:tä (Sustainable Development Goal) ja niillä on yhteensä 169 alatavoitetta.[1] Lappi panostaa YK:n kestävän kehityksen tavoiteohjelma Agenda 2030 mukaiseen toimintaan maakuntatasolla uudella Lappi-sopimuksella ja sen osaksi tulevalla Lapin Green deal -tiekartalla sekä Arctic Smartness -yhteistyöllä. Myös lukuisat lappilaiset organisaatiot ja hankkeet ovat ottaneet kestävän kehityksen tavoitteet toimintansa viitekehykseksi tai suoranaisiksi tavoitteiksi.

Suomi on ollut yksi Agenda 2030 toimeenpanon edelläkävijöistä. Yksi käytännön työkalu, jolla Suomi aktivoi eri toimijoita mukaan, on Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus.[2] Se on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta ja siinä sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista hyvän elämän mahdollistamiseksi nyt ja tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen tavoitteiden saavuttamiseksi myös esimerkiksi yritykset, oppilaitokset ja kunnat voivat antaa oman konkreettisen toimenpidesitoumuksensa[3] yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi ja näin osallistua globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman kansalliseen toimeenpanoon. Sitoumuksen voi tehdä kaikkiin Agenda 2030 tavoitteisiin tai vain osaan niistä.  Sitoumuksia on annettu jo yli 2600 yhteiskunnan kaikilta tahoilta.

Lapista esimerkiksi Kemi, Posio ja Enontekiö ovat antaneet päästöjen vähentämiseen liittyvät sitoumukset osana Hinku-ohjelmaa. Matkailualalta ainakin SantaPark Arctic Word on tehnyt oman sitoumuksensa, jossa se muun muassa sitoutuu vähentämään energiankulutusta 500 MWh vuoteen 2025 mennessä.

Lappi panostaa kestävään kehitykseen

Vaikka Suomi on edelläkävijä erityisesti sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen tavoitteiden osa-alueiden kohdalla, parannettavaakin löytyy. Suomen, ja myös Lapin haasteet[4] liittyvät  erityisesti  kulutus- ja tuotantotapojen muutostarpeeseen (SDG 12), ilmastotoimiin (SDG 13) , merien ja vesistöjen tilaan (SDG 14) ja maaekosysteemien tilaan ( SDG 15). Lapissa näihin panostamisen tarve on selvästi tunnistettu: luonnonvarojen kestävä, resurssiviisas jalostaminen ja arktisten ekosysteemien tasapainoinen hyödyntäminen huomioiden luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemien tila, ovat Lapin älykkään erikoistumisen ja kansainvälistymisen kulmakiviä.

Myös matkailusektori on panostanut Agenda 2030 mukaisiin kestävän kehityksen tavoitteisiin, erityisesti ilmastotoimiin, kestävään kuluttamiseen ja luonnon monimuotoisuuteen. Lapin liiton koordinoimassa VÄLKKY-hankkeessa, panostetaan muun muassa matkailuyritysten hiilijalanjäljen mittaamiseen ja pienentämiseen. Hankkeessa on esimerkiksi kehitetty matkailuyrityksille sopiva, arvoketjun päästöt huomioiva, selainpohjainen hiilijalanjälkilaskuri koko Suomen matkailusektorin käyttöön. Yhteinen selainpohjainen työkalu mahdollistaa paitsi laskennan luotettavuuden ja helppouden, myös hiilijalanjäljen seurannan ja analysoinnin sekä päästötietojen vertailun erityyppisten yritysten kesken. Sen avulla mahdollistuu myös matkailualueen ja lopulta myös koko Suomen matkailusektorin päästöjen arviointi ja seuranta. Laskuri otetaan valtakunnalliseen käyttöön ja se siirtyy myöhemmin Business Finlandin hallintaan ja osaksi Sustainable Travel Finland -ohjelmaa. Laskuri lanseerataan 16.9.

Lapin Green Deal -tiekartta viitoittaa Lappia kohti kestävyysmurrosta

Lapissa on myös laadittu maakunnan oma Green Deal-tiekartta,[5] jonka toteutusta pääsen koordinoimaan uudessa tehtävässäni Kestävän kehityksen asiantuntijana.  Lapin Green Deal on Lapin eri toimialoja ja sektoreita yhdistävä tiekartta Lapin vihreään kehitykseen. Siinä on ilmaistu yhteiset tavoitteet Lapin olosuhteet ja tarpeet huomioivalle siirtymälle lineaaritaloudesta kiertotalouteen ja kestävään hyvinvointiin. Tiekartta kannustaa kaikkia toimijoita kestävyysmurrosta tukeviin ja pitkällä aikavälillä myös Lapin aluekehitystä hyödyttäviin toimenpiteisiin. Lapin Green Deal -tiekartta mukailee Euroopan Unionin vihreän kehityksen ohjelmaa ja sillä pyritään ennen kaikkea maakunnan sisäiseen, vapaaehtoiseen sopimukseen vihreästä kehityksestä.

Lapin Green Deal -tiekartan ytimessä ovat, Agenda 2030 tavoittein ilmaistuna, kestävä infrastruktuuri, kestävä teollisuus ja innovaatiot (SDG 9) ja ilmastotoimet (SDG 13).  Näitä tiekartassa toteutetaan Lapin hiilineutraaliustavoitteen, energiamurroksen, saavutettavuutta tukevan vähäpäästöisen liikenteen, ilmastoviisaan metsien käytön, uutta luovan kiertotalouden, kestävän matkailun ja arktisen ruoantuotannon myötä. Tiekartalla edistetään vahvasti myös Agenda 2030 tavoitteita 14 ja 15 varmistamalla ympäristönsuojelu ja luonnon monimuotoisuus sekä panostamalla metsien kestävään käyttöön. Vaikka tiekartassa on, EU:n vihreän siirtymän ohjelmaa mukaillen, painotus ilmasto-ja ympäristönäkökulmissa, on sen lähtökohtana elinvoimainen ja hyvinvoiva, tasapainoisesti kehittyvä maakunta vihreän siirtymän avulla. Näin tiekartta sisältää myös taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen tavoitteet.

Lapin Green Deal -tiekartta tulee osaksi valmisteilla oleva Lappi-sopimusta ja sen toteutusta tulee suuntaamaan maakunnan yhteistyöryhmän alaisuuteen perustettava Vihreän kehityksen jaosto.  Green Deal on meidän kaikkien lappilaisten yhteinen asia: se voi toteutua Lapissa vain eri toimijoiden voimat yhdistävällä verkostotyöllä, jossa jokaisen toimijan omat kestävän kehityksen tavoitteet ja toimenpiteet suunnataan tiekartan ja Lappi-sopimuksen avulla mahdollisimman tehokkaasti Lapin yhteisen Vihreän siirtymän toteuttamiseen. Erinomaisena moottorina ja kansainvälisyydestä lisäarvoa ammentavana voimana tälle työlle toimii alueellista ekosysteemiä rakentava ja klusteroitumista tukeva Arctic Smartness-toimintamalli, jonka ytimessä on Lapin kestävä kehitys.

Kestävän kehityksen tavoitteet eli SDG:t eivät ole Lapissa vain esitysten ja strategioiden päälle liimattavia, kauniita kuvakkeita vaan tavoitteet ovat aidosti toimintaa läpileikkaavia ja usein, esimerkiksi Green Deal-tiekartassa, ydintavoitteita. Lapin liiton kestävän kehityksen asiantuntijana haluan edelleen lisätä ja laajentaa Agenda 2030 mukaisten kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamista Lapissa ja myös Lapin toimijoiden osallistumista omilla toimenpidesitoumuksillaan globaaleihin Agenda 2030 -tavoitteisiin.

 

Hanna-Leena Pesonen

Välkky-hankkeen projektipäällikkö ja Lapin liiton kestävän kehityksen asiantuntija

https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestavan-kehityksen-tavoitteet

https://kestavakehitys.fi/sitoumus2050

https://sitoumus2050.fi/#/

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162475

https://www.lapinliitto.fi/lapin-green-deal-tiekartta-on-valmistunut/