Lappiin valmistuu kansainvälisen projektiosaamisen taitureita

Lapissa on vuoden 2021 aikana koulutettu kansainväliseen projektiosaamiseen asiantuntijoita Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston järjestämässä pilottikoulutuksessa. Koulutuksella on vastattu alueen tarpeeseen saada Lappiin lisää kilpailtua kansainvälistä rahoitusta. Pilottikoulutukseen oli runsaasti hakijoita ja vuoden 2021 alusta siinä aloitti 33 opiskelijaa Lapin eri alueilta ja organisaatioista.

– Minulla oman työn ytimessä on hankkeilla asioiden edistäminen ja hankerahoituksen hakeminen. Kuntapuolella kansallisista hankkeista on jo paljon kokemusta, mutta kansainvälisen hankeosaamisen puolella etenkin vielä opittavaa, ja tästä syystä koin ja koen tämän pilottikoulutuksen tärkeänä, kertoo pilottiryhmäläinen, kehittämispäällikkö Kaisa Kylä-Kaila Muonion kunnasta. Kansainvälisillä hankkeilla on paljon rahoitusmahdollisuuksia, isojen yhteisten EU-tason asioiden eteenpäinvieminen vaatii laajaa yhteistyötä. Esimerkiksi Ilmastoasioissa tavoitteita on asetettu EU-tasolla, niiden eteenpäin vieminen on hankalaa yksittäisenä kuntana, mutta kun tehdään asioita isommalla porukalla, on se paljon vaikuttavampaa ja hyödyttävämpää. Meillä on sekä paljon annettavaa, että tarpeen oppia toisilta ja saada hyviä käytänteitä.

Pilottikoulutuksen aikana on perehdytty projektien elinkaaren mukaisesti sen eri vaiheisiin, kuten rahoitusohjelmat ja rahoituksen hakeminen, projektisuunnittelu, yhteistyön ja verkostojen merkitys, viestintä ja tulosten hyödyntäminen. Yleiseltä tasolta on myös syvennytty tarkempiin työkaluihin kuten budjetointiin, ongelma-analyysiin, loogiseen viitekehykseen. Koulutuksen 18 asiantuntijawebinaaria ovat olleet avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille Lapin alueella työskenteleville. Pilottiryhmän kesken on pidetty lisäksi aiheita syventäviä workshopeja ja tehtäviä.

– Olen saanut koulutuksesta ihan konkreettisia työkaluja, joita hyödyntää myös kansallisten hankkeiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Näkisinkin että hankeosaamisen linkittäminen laajasti eri koulutusohjelmiin olisi todella tärkeää, Kaisa Kylä-Kaila toteaa.

Projektiosaamista kehitetään nimenomaan Lapin tarpeisiin

Pilottikoulutuksen aikana on sen opiskelijoilta pyydetty taajaan palautetta kunkin koulutusosuuden onnistumisesta.  Palautteen perusteella koulutusta on kehitetty ja täsmennetty matkan varrella. Näin koulutuskokonaisuudesta saadaan aidosti maakunnan hankeosaamisen tarpeita ja sen parissa työskenteleviä palvelevaa. Pilottikoulutus on osa Kansainvälisen TKI-osaamisen kehittäminen Lapissa – KATOS -hanketta.

– Lapille on tärkeää saada kansainvälisten EU-hankkeiden kautta lisää kehittämiseuroja, uusinta osaamista ja sovelluksia alueella hyödynnettäväksi. Se että pilottikoulutukselle on ollut kovasti kysyntää ja osallistujia, kertoo siitä, että Lapissa on tahtoa panostaa kansainväliseen hanketoimintaan. Koulutuksen kautta kertyy tarvittavaa osaamista koko hakuprosessiin, ja me osallistujat voimme toivottavasti sparrata sitten toisiamme ja muita lappilaisia toimijoita kv-hanketoiminnassa. Myös verkostoitumisnäkökulmasta pilottiryhmä on ollut tärkeä. Vasta yhdessä tekeminen luo todellista verkostoitumista ja koulutuksessa on mukana opiskelijoita laajasti eri puolilta Lappia ja erityyppisistä organisaatioista. Tämä on tärkeää, koska eihän kukaan voi tehdä hankkeita yksin, vaan niissä sovitetaan eri toimijoiden tarpeita, näkemyksiä, osaamista ja verkostoja yhteen, kuvailee pilottiryhmäläinen ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Kaarina Mäcklin Lapin liitosta.

Ilahduttavaa on se, että alustavien kyselytulosten perusteella myös korkeakoulujen perusopiskelijat ovat projektiosaamisen koulutuksesta erittäin kiinnostuneita. KATOS-hankkeelle tämä on erityisen hyvä uutinen, koska tavoitteena on saada koulutus osaksi Lapin korkeakoulujen tarjontaa. Lisäksi rakennetaan hankeosaamiselle toimiva mentoriverkosto, jotta jo karttuneen osaamisen jakamiseen on Lapissa toimiva väylä.

KATOS on yksi Arctic Smartness -hankeperheen jäsenistä. KATOS on kolmivuotinen (2020–2022) ESR-hanke, jonka toteuttajat ovat Lapin AMK ja Lapin yliopisto (www.kv-projektiosaaminen.fi)

Tekstin ovat kirjoittaneet Eeva Helameri ja Anne Koivula KATOS-hankkeesta.