Kansainvälisyyden ja verkostojen merkitys on korostunut yhä enemmän menestyneiden alueiden ja yritysten kilpailukykytekijänä. Kansainväliset osaajat ja kansainvälinen osaaminen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioekosysteemit kiinnostavat yrityksiä, eri alojen lappilaisia toimijoita kuin myös oppilaitoksia, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia. Myös aikamme kansalliset ja eurooppalaiset rahoitusinstrumentit perustuvat ekosysteemeihin ja innovaatio- ja osaamiskeskittymäajatteluun, kuten myös EU:n ohjelmakausi 2021–2027 ja Horisontti Eurooppa, jossa myös nimenomaan tuetaan paikallisten innovaatioekosysteemien rakentamista.

Arctic Smartness on brändätty toimintamalli, jolla toteutetaan EU:n älykkään erikoistumisen strategiaa Lapissa. Se on luonut pohjaa entistä vaikuttavimmille ekosysteemeille ja innovaatioilla sekä erilaisilla painotuksilla toimiville klustereille ja keskittymille. Kesän kynnyksellä 2021 syntyi myös lappilaisten TKI-toimijoiden osaamiskeskittymäsopimus, jota toteuttavat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Luonnonvarakeskus (Luke), Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.

Osaamiskeskittymä perustuu verkostoitumiseen ja yhteistyöhön. Sen tavoitteena on myös lisätä maakunnan vetovoimaa ja pitovoimaa, vastata innovaatiopolitiikan kansallisiin tavoitteisiin, tukea TKI-tiekartan tavoitteita investointien ja TKI-menojen kasvattamisessa 4 % Suomen BKT:stä. Se on rakenne, jolla pyritään entistä tehokkaampaan ja tuloksellisempaan TKI- toiminnan vaikuttavuuteen maakunnassa. Luonnollisesti osaamiskeskittymä toteuttaa myös Lapin maakunnan Älykkään erikoistumisen strategiaa.

Osaamiskeskittymälle elintärkeä kumppani on Lapin elinkeinoelämä. Elinkeinoelämää palvelevat Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri, joka kokoaa asiantuntijapalveluita sekä oppimis- ja innovaatiokäyttöön tarkoitettua fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratorioita, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä. Näissä ympäristöissä voidaan kehittää ja tutkia uusia tuotteita, palveluita ja osaamista elinkeinoelämän kanssa monialaisissa verkostoissa.

Erityisen iloisia olemme siitä, että Lapin ammattikorkeakoulun hallinnoima Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri sai alkuvuodesta EU-komission digitaalisen innovaatiokeskittymän DIH-statuksen. EU-komission hyväksymiä digitaalisia innovaatiokeskittymiä on Euroopassa noin 650, joista kymmenen on Suomessa. DIH- status vahvistaa kykyämme tuottaa palveluja ja tukea erityisesti lappilaisille yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille digitaalisessa siirtymässä, hiilineutraaliustavoitteissa sekä kestävässä kasvussa.

Lappi on erinomainen esimerkki siitä, miten uutta osaamista rakennetaan älykkäästi verkostoituen. Meille erityisesti pitkien etäisyyksien maakuntana eurooppalainen ja rajoja ylittävä kansainvälinen yhteistyö on luontaista. Se on myös maakunnan eri toimijoiden menestymisen edellytys – näin myös Lapin ammattikorkeakoulussa.

 

Rovaniemellä 30.8.2021

Riitta Rissanen

Rehtori/toimitusjohtaja, Lapin ammattikorkeakoulu