Lapin älykkään erikoistumisen arvioinnin tuloksia

Arvioinnin mukaan Lapin älykäs erikoistuminen ja erityisesti Arctic Smartness -klusterityö on tuonut lisäarvoa Lapin aluekehittämiseen. Älykkään erikoistumisen rooli ja ohjausvaikutus rahoitukseen kasvaa uudella ohjelmakaudella.

Lapin älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa kuluneella ohjelmakaudella arvioitiin kesällä 2021. Arvioinnin tuloksissa esiin nousi strategian ja sen toimeenpanon tuoma lisäarvo Lapin aluekehittämiseen, yhteistyön vahvemman koordinaation tarve sekä lisäpanostusten tarve elinkeinolähtöiseen kehittämiseen. Arvioinnin tulokset huomioidaan tulevissa kehittämistoimenpiteissä.

Arvioinnin mukaan Lapin älykäs erikoistuminen on saanut aikaan verkostoitumista ja siihen liittyviä sosiaalisia innovaatioita ja toimintamalleja. Lisäksi strategian toteuttaminen on lisännyt osaamista, fokusoinut toimintaa ja vaikuttanut kehittämistyön pitkäjänteisyyteen positiivisesti. Klusterimainen toimintamalli on ollut keino jalkauttaa älykkään erikoistumisen strategiaa käytännön toiminnaksi, saada lappilaiset tutkimus- ja kehittämisorganisaatiot verkostoitumaan saman kehittämistavoitteen äärelle ja osoittanut suunnan toiminnan kehittämiselle. Arctic Smartness -brändin alla tehtävä klusterityö on myös tehnyt älykkään erikoistumisen kokonaisuuden näkyväksi ja sen tarjoamat mahdollisuudet viestittäviksi.

Kaikki Arctic Smartness -klusterit eivät arvioinnin mukaan ole kuitenkaan vielä päässeet toiminnassa toivotulle tasolle, varsinkin klustereiden yritysyhteistyössä olevien puutteiden vuoksi. Arvioinnissa nousi esiin myös eri tahojen sitoutumisen tason vaihtelu. Lääkkeeksi edellä mainittuihin tarjottiin yhteisten päämäärien asettamista, koordinaation vahvistamista, yritystarpeiden systemaattisempaa huomioimista ja palvelutarjonnan tehokkaampaa markkinoimista yrityskentässä.

”Ohjelmakauden alkupuolella luodussa Arctic Smartness -yhteistyömallissa lähdettiin viemään voimallisesti jotain sellaista eteenpäin, mitä ei oikeastaan vielä ollut edes olemassa. Tällä tavoin saatiin hyvin varhaisessa vaiheessa kansainvälistäkin huomiota ja saatiin rahoitusta, jonka myötä toimintakin kehittyi. Työtä on sitten tehty noin 7 vuoden ajan ja osa klustereista on mennyt eteenpäin todella hyvin, kun osa on vielä vähän kipuillut ja kompuroinut, eikä ole päässyt vielä tavoitteeseensa. Toimintamalli on kuitenkin osoittautunut kuluneen ohjelmakauden tarpeisiin toimivaksi”, kertoo Lapin liiton kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl.

Arviointi tehtiin osana Interreg Europe -rahoitteista IMPROVE -hankkeen toimenpiteitä ja arvioinnin toteutti TK-Eval.

Älykkään erikoistumisen rooli ja ohjausvaikutus kasvaa kansallisessa EU-rahoituksessa

Arvioinnissa tarkastelluissa kehittämishankkeissa on enimmäkseen luotu edellytyksiä vastata tuleviin toimijakentältä nouseviin kehittämistarpeisiin. Hanketarkastelun perusteella Lapin älykäs erikoistuminen ei olekaan riittävissä määrin kohdistunut alueen yritysten TKI-toimintaan, vaan on ollut enemmän julkispainotteinen prosessi.

Uudella EU-rakennerahasto-ohjelmakaudella älykäs erikoistuminen on erityisessä asemassa, koska Uudistuva ja osallistava kasvu -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston Innovatiivinen Suomi -toimintalinjan erityistavoitteen 1.1 hankkeet tulee olla kokonaisuudessaan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia ja monessa muussa erityistavoitteessa sen huomioiminen on suositeltavaa.

Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen Lapin liitosta kertoo, että älykkäällä erikoistumisella on aivan erityinen rooli uudella ohjelmakaudella ja sen ohjausvaikutus rahoituksessa kasvaa entisestään. ”Tavoitteet ja tehdyt arvioinnit vaativat erityistä huomiota yritysten osallistumiseen, josta tulee keskeinen mittari hankehakemusten ja tuloksellisuuden arvioinnissa. Kun samalla ohjelmasisällöt, tietojärjestelmä ja hanketekniset asiat muuttuvat, monet vanhat ja tutut tavat tulevat mietittäväksi uudelleen”, Rötkönen huomauttaa.

Lapin liitto ottaa toteutettavakseen koordinoivaa hanketoimintaa

Arvioinnista nousseiden havaintojen ja keväällä tehdyn Arktisen osaamiskeskittymän tiekartan pohjalta Lapin liitto valmistelee strategista kehittämishanketta toteutettavakseen seuraavan kahden vuoden aikana. Hankkeen päätavoitteena on päivittää Lapin älykkään erikoistumisen strategia, nykyisen strategian ollessa voimassa vielä vuoden 2022. Hankkeella on myös tarkoitus mahdollistaa klusterimaisen toimintamallin edelleen kehittäminen ja edistää yhteisiä tavoitteita vahvistamalla maakunnallista koordinaatiota. Lapin liitto osallistuu myös Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien yhteiseen älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoon liittyvään, niin kutsutun ELMO jatkohankkeen valmisteluun, mikä liittää Lapin toimijat entistä vahvemmin ylimaakunnalliseen ja kansainväliseen innovaatiotyöhön.

Lisätietoja:

Kansainvälisten asioiden asiantuntija Kaarina Mäcklin kaarina.macklin@lapinliitto.fi

Aluekehitysasiantuntija Samu Rötkönen samu.rotkonen@lapinliitto.fi