Innosup - klusteriavusteiset hankkeet pk- ja startup- yritysten uusien teollisten arvoketjujen kehittämiseen ja rahoittamiseen

Innosup (Innovation in SMEs) on osa Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimuksen ja innovaatioiden rahoitusohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on testata uusia lähestymistapoja pienyritysten innovaatioiden kehittämisen tukemista rahoituksen avulla. Ohjelma on suunnattu EU:n alueella toimiville organisaatioille, jotka tarjoavat innovaatiotukea pienyrityksille, kuten klustereille, kehitysyhtiöille ja muille pk-yritysten verkostoille ja yritysten tukipalvelutoimijoille. INNOSUP-hankkeiden kokonaisbudjeteista vähintään 75 % suunnataan pk-yritysten innovaatioiden suoraan tukemiseen.

Innosup (Innovation in SMEs) rahoitusohjelman avulla jäsenvaltiot ja alueet voivat edistää innovaatioita sekä parantaa palvelujaan pk-yrityksille yhteistyön, vertaisoppimisen ja uusien lähestymistapojen testaamisen kautta. Tavoitteena on tukea paremmin erityisesti pk-yritysten kykyä hallita liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä, innovaatioiden kehittämistä sekä henkistä omaisuutta. Näihin tavoitteisiin pääsemiseksi on Innosup-hankkeissa kehitetty erilaisia työkaluja. Esimerkkinä näistä mm. DigiCirc -hankkeen digital tools ja accelerator-koulutusohjelma Massive Open Online (MOOC)-luentoineen (www.digicirc.eu) ja MINE.THE.GAP Innosup -hankkeen Business Hub Services (https://h2020-minethegap.eu/services/)

Innosup:in perimmäinen tavoite on auttaa vahvistamaan pk-yritysten innovaatioekosysteemin dynaamisuutta ja joustavuutta Euroopassa.

Kierto- ja biotalous Innosup-hankkeiden kehittämisen keskiössä 

Tärkeimpiä EU:n tavoitteista on kierto- ja biotalouden kehittäminen. Euroopan komission maaliskuussa 2020 esittämä uusi kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma keskittyy jätteen syntymisen ehkäisemiseen ja jätehuoltoon ja sillä pyritään lisäämään kasvua, kilpailukykyä ja EU:n globaalia johtajuutta kiertotaloudessa. Toimintasuunnitelma on EU:n vuoteen 2050 asettaman ilmastoneutraaliustavoitteen mukainen ja samalla osa Green Deal -ohjelmaa, joka on yksi unionin historian suurimmista uudelleenrakennus- ja rahoitusohjelmista.  

Green Deal -ohjelman tavoitteena on mm. hiilineutraali unioni vuonna 2050, biodiversiteettikadon lopettaminen, kemikalisoitumisen ehkäiseminen ja neitseellisen raaka-ainekäytön irrottaminen talouskasvusta. Tulevina vuosina EU ohjaa pääomia vihreän muutoksen edistämiseen ja pyrkii asettamaan materiaalien käyttöä ja kulutusta koskevia sitovia tavoitteita vuodelle 2030.  

Digitaaliset teknologiat kierto- ja biotalouden kehityksessä 

Innosup-hankkeissa edistetään kierto- ja biotaloutta erilaisten digitaalisten teknologioitten avulla. Digitalisaatiota voidaan soveltaa mm. asiakaslähtöisten palveluiden toteuttamiseen ja tuotteiden suunnitteluun, tehokkaampaan datan keruuseen ja hyödyntämiseen ja helpottamaan esimerkiksi tuotteiden takaisinottoa ja ennakoivien huoltopalveluiden kehittämistä. Innosup-hankkeissa on edistetty kierto- ja biotaloutta mm. lohkoketjun, tekoälyn, virtuaalitodellisuuden, paikkatietojärjestelmän, ympäristön 3D-mallinnuksen, esineiden internetin, sensoreiden, miehittämättömien ilma-alusten ja massadatan avulla.

Rahoitus Innosup-hankkeissa suunnattu erityisesti pk-yrityksille  

Rahoitusta Innosup-hankkeista voivat hakea pk- ja startup- yritykset uusien ratkaisujen kehittämiseen kiertotalouden haasteisiin. Esimerkiksi DigiCirc hankkeessa tämä toteutettiin kolmena erillisenä rahoitushakua, joiden teemat olivat Circular Cities, Blue Economy ja Bioeconomy. Digipolis Oy:n vastuulla oli järjestää yhteistyössä klustereiden kanssa Biotalous-teeman rahoitushaku. Hakemuksia kahden tai maksimissaan kolmen, mielellään eri maista olevan pk-yrityksen tai startup-yrityksen muodostamilta konsortioilta otettiin vastaan viime vuoden syyskuusta marraskuuhun. Hakemuksessa konsortiot esittelivät budjetin lisäksi biotalouteen liittyvä kiertotaloutta edistävä ja digitaalisuutta hyödyntävä sovelluksensa.  

Biotalous-teeman kiihdytysohjelmaan valittiin evaluointien perusteella 16 konsortiota eli kaikkiaan yli neljänkymmentä pk- ja start-up-yritystä. Biotalous -kiihdytysohjelman päätteeksi mukana olevat konsortiot esittelevät innovaationsa sijoittajille projektin demopäivillä Pariisissa heinäkuun alussa. Tilaisuudessa asiantuntijoista koostuva jury valitsee 5 kehityskelpoisinta innovaatiota viimeiseen vaiheeseen.

DigiCirc Innosup -hankkeen 5,5 milj. euron budjetista 75 % suunnataan pk-yritysten innovaatioiden suoraan tukemiseen. Lähes 50 % hankkeen budjetista on suoraa taloudellista tukea pk-yritysten konsortioille.

Klustereiden merkitys EU-rahoitukseen väylänä kasvaa

Lapissa on kehitetty arktisen älykkään erikoistumisen klustereita – AS-klustereita vuodesta 2016 lähtien. AS-klusterievoluutiossa mukana olleet organisaatiot ovat päässeet kehittämään osaamistaan maakunnallisen elinkeinoelämän vahvistamisessa parantamalla lappilaisten yritysten toimintaympäristöä, sekä alueen kilpailukykyä ja innovaatiopotentiaalia verkostoyhteistyön avulla. Innosup-hankkeissa on voitu testata klustereiden merkitystä ja seuraavaa kehitysvaihetta kasvavana EU-rahoituksen väylänä pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen tukemisessa.

Tilaa DigiCirc-hankkeen uutiskirje ja saat ajankohtaisimmat mm. hankkeen tapahtumista suoraan sähköpostiisi: https://digicirc.eu/project/

Lisätietoa: 

Tytti Ahoranta
Projektipäällikkö
tytti.ahoranta(at)digipolis.fi

Hannu Salmela
projektiasiantuntija
050 377 4423
hannu.salmela(at)digipolis.fi