FOKUS - Lapin älykkään erikoistumisen kehittämishanke

Vuonna 2021 tehdyssä Lapin älykkään erikoistumisen arvioinnissa, kuten myös maakuntaohjelman eli Lappi-sopimuksen päivitystyössä, on tunnistettu selkeitä tarpeita älykkään erikoistumisen ja sen klusteritoiminnan kehittämiselle. Yksi selkeä kehittämisen kohde on strategian toimeenpanon elinkeinolähtöisyys. Elinkeinoja on tuettava vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä.

Lapin älykkään erikoistumisen kentällä on tällä hetkellä sekä klustereita, jotka ovat hyvin tiiviisti sidoksissa yrityskenttään, ja toisaalta klustereita, joissa kehittämistyö ei ole edennyt tarpeeksi elinkeinolähtöisesti. Yritysten ja TKI-toiminnan välillä on kuilu, joka näkyy mm. siinä, että TKI-toimijoilla ei ole tarpeeksi tietoa yritysten tarpeista, toimialojen arvoverkkoja ei tunneta eikä kehittämisen/investointien suunnista olla selvillä. Toisaalta yritykset eivät osaa hyödyntää riittävästi olemassa olevia TKI-palveluja tai tukitoimenpiteitä. Tässä tilanteessa älykkäälle erikoistumiselle asetetut tavoitteet eivät toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Yritysten osallistumista TKI-toimintaan on tehostettava, jotta edistetään yritysten uudistumista, innovaatioiden syntymistä ja kaupallistamista, kasvua, kilpailukykyä sekä kansainvälistymistä.

FOKUS- Lapin älykkään erikoistumisen kehittämishanke pyrkii ratkaisemaan edellä kuvattuja haasteita, vastaamaan uusiin älykkään erikoistumisen vaatimuksiin, sekä terävöittämään Lapin älykkään erikoistumisen toimintamallia, jolloin elinkeinolähtöinen kehittäminen toteutuu paremmin. Hankkeessa päivitetään Lapin älykkään erikoistumisen strategia ja osana tätä prosessia määritellään uudet kriteerit ja tavoitteet älykkään erikoistumisen klusteritoiminnalle. Olemassa olevia toimialoja ja klustereita arvioidaan uuden strategian näkökulmasta ja nostetaan älykkään erikoistumisen toimintamalli uudelle, elinkeinolähtöisemmälle tasolle. Lapin älykkään erikoistumisen strategiaa uudistetaan
vastaamaan myös uusiin älykkään erikoistumisen tavoitteisiin (Smart Specialisation Strategies for Sustainability and inclusive growth, S4+).

Hankkeen tavoitteisiin päästään toteuttamalla seuraavat työpaketit:

  1. Analyysi alueen tilannekuvasta, jolla tunnistetaan kärkitoimialojen keskeisiä kehittämistarpeita ja -tavoitteita sekä niiden potentiaali
  2. Klusteritoiminnan kehittäminen elinkeinoelämän tarpeisiin
  3. Uuden älykkään erikoistumisen strategian laatiminen
  4. Kumppanuudet ja yhteiskehittämisen mallin kehittäminen
  5. Viestintä ja Arctic Smartness -brändityö

Hankeaika: 1.2.2022-31.12.2023

Toteuttaja: Lapin liitto

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), toimintalinja 2.

Budjetti: 571 718 €, josta EAKR- ja valtion osuus 543 132 €