Kohti uutta kasvua ja yhteistyötä

Tiivis ja osallistava Lapin älykkään erikoistumisen strategian laadintaprosessi on nyt saatu päätökseen, ja nyt on aika keskittyä sen toimeenpanoon. Uusi strategia on voimassa vuodet 2023-2027. On kuitenkin tärkeää muistaa, että yllättäviä muutoksia kohdattaessa strategia joka on joustava ja elää ajassa, on myös valmis muutettavaksi ennen päättymispäivää. Kaikki toivomme varmasti, että sellaisia muutoksia ei kohdattaisi seuraavan neljän vuoden aikana!

Lapin älykkään erikoistumisen strategia on uudistettu!

Lapin uusi älykkään erikoistumisen strategia astui voimaan maaliskuussa 2023.

Älykkään erikoistumisen strategialla tavoitellaan nimensä mukaisesti maakunnallista erikoistumista – sellaista kehittämistoimintaa, jolla erotumme muista alueista kansallisesti ja kansainvälisesti. Strategia on rakennettu lappilaisten kärkitoimialojen tarpeet huomioiden ja strategia ohjaa osaltaan maakunnan tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan (TKI) panostuksia kuluvalla EU-rahoituskaudella, eritoten Euroopan aluekehitysrahoituksen osalta.

Se on parempi ko tekkee ite! Vai onko sittenkään?

Aina ei ole parempi ko tekkee ite. Tähän johtopäätökseen tultiin älykkään erikoistumisen uudistamisen strategiaprosessissa, johon osallistettiin yli sata henkilöä Lapin eri organisaatioista ja yrityksistä.

Lähtökohtaisesti tarkoitus ei ollut pärjätä ite, vaan strategian uudistamisen prosessissa koko syksyn tukemassa, kehittämisen kumppanina oli muotoilutoimisto Arctic Factoryn mahtiyksilöt Jussi ja Julius. Kun yhteistyö Lapin liiton FOKUS-hankkeen ja AF:n kanssa alkoi, tavoitteena oli, että toivottavasti yhteistyömme jälkeen edes osa Lapin toimijoista saa täyslaidallisen älykästä erikoistumista syksyn 2022 aikana.

Selvitys luontoon liittyvistä hyvinvointi- ja elämyspalveluista Lapissa

Selvityksen mukaan rahoitusosaamisen puute on hyvinvointi- ja elämyspalveluita toteuttaville yrityksille selkeä haaste. Yritykset olivat yleisesti ottaen melko tietämättömiä erilaisista julkisista ja yksityisistä rahoitusmahdollisuuksista, ja julkisten rahoitusmahdollisuuksien hakemiseen liittyvistä seikoista. Toisena haasteena tunnistettiin vastuullisuusviestintä sekä vastuullisuuden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä.

Vahvuuksina Lapin alueen hyvinvointi- ja elämyspalveluita tarjoavilla yrityksillä ovat vahvat alueelliset verkostot, ekosysteemimäinen toiminta, laadukkaat palvelut ja korkea asiakastyytyväisyys sekä luontomatkailuun sopiva infrastruktuuri.

Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta

Active Arctic -hanke toteutti osana Lapin Ammattikorkeakoulun Vakiat 2023- tapahtumaa hyvinvointietkot hyvinvointialueen toimijoille, palveluntuottajille ja järjestöille. Sain mahdollisuuden ohjata tunnin pituisen Erätauko -keskustelun aiheesta “Kohti kehittävää ja innovoivaa Lapin hyvinvointialuetta – innovaatiotoiminta julkisissa hyvinvointipalveluissa”. Keskustelun aikana mietittiin yhdessä, millaisia hyvinvointialan innovaatioita Lapin vahvuuksista voisi syntyä ja millaisia tarpeita eri toimijoilla on.

Lapin kaivostoiminnan arvonluonti on kasvanut suotuisasti viime vuosina, mutta toimialalta puuttuvat vahvat yhteistyörakenteet

Kaivostoiminta ja sen arvonluonti on kasvanut suotuisasti viime vuosina Lapissa, mikä on edesauttanut Lapin kaivoksia palvelevan pk-yrityskentän kasvua ja tuonut alueelle lisää verotuloja ja taloudellista aktiviteettia. Liikevaihdon kasvun kehitys on perustunut kaivannaismäärien kasvuun sekä suotuisaan raaka-ainekehitykseen keskeisten mineraalien osalta. Yhteiskunnan sähköistyminen lisää merkittävästi mineraalien kysyntää vahvistaen myös Lapin kaivoksien tuotannon tarvetta.

AGRARSENSE-hankkeessa kehitetään uutta teknologiaa maa- ja metsätalouteen

Lapin ammattikorkeakoulu on mukana kolmevuotisessa AGRARSENSE-hankkeessa, jossa kehitetään teollisuuden tarpeista lähtöisin olevia teknologisia ratkaisuja maa- ja metsätalouteen. Teknisiä ratkaisuja kehittämällä pyritään edistämään kestävää kehitystä, vastaamaan ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin ja lisäämään kestävyyttä kriittisillä sektoreilla.
Kestävä kehitys ja vastuullisuus liittyvät hankkeen kehitystoimenpiteisiin muun muassa ruokaturvan parantuessa ja puunkorjuun ilmastovaikutusten pienentyessä. Kestävää kehitystä ja vastuullisuutta tukevien toimintamallien rakentamiseksi tarvitsemme teknologiaa, joka mahdollistaa läpinäkyvää, kestävää ja tuottavampaa maa- ja metsätaloutta. 

Yhteistyöterveisin, Arctic Smart Future Technologies – Pilotit esillä Arctic Design Weekillä 2023

Neljä lappilaista oppilaitosta yhteen tuonut hanke Arctic Smart Future Technologies (ASFT) oli mukana 15-juhlavuottaan viettävällä Arctic Design Week:llä Rovaniemellä. Hanketta eritoten ketterien kokeilujen eli yrityspilottien kautta esittelevä kokonaisuus oli koottuna Sampokeskukseen Lapin yliopiston teollisen muotoilun koulutusohjelmaa esittelevän Showroomin yläkertaan. Tilassa olivat esillä myös hankkeet ILO – Innovoidaan Lapissa taiteen ja muotoilun keinoin sekä Lapland Robotics. Tapahtuma oli avoinna 22.-26.3.2023.

Töitä on tarjolla, tekijät puuttuvat

Osaavan työvoiman saatavuus on keskeinen menestys- ja elinvoimatekijä Lapin maakunnalle, kunnille ja erityisesti yrityksille. Menestyäksemme tarvitsemme osaajia ja koulutusmahdollisuuksia sekä TKI-panostuksia alueen houkuttelevuuden lisäämiseksi.
Lappilaisten yritysten kasvupotentiaali sekä käynnissä ja valmisteilla olevat suurinvestoinnit näkyvät voimakkaana työvoiman kysyntänä. Avoimia työpaikkoja syntyy ennätystahtiin ja kolikon kääntöpuolena osaavan työvoiman saatavuus vaikeutuu.

Lappilaisen puuta prosessoivan pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee miljardia euroa – kasvun tueksi tarvitaan vahvempaa TKI-yhteistyötä alueella

Suurin osa Lapin puuta prosessoivista pk-yrityksistä ovat joko sahoja tai sahatavaraa jalostavia yrityksiä, jotka valmistavat alkutuotteita eri käyttötarkoituksiin, kuten rakennusteollisuuteen. Eri asiantuntija-arvioiden mukaan puuta prosessoivalla teollisuudella on hyvät mahdollisuudet kasvattaa lisäarvoa Lapissa. Yleisnäkymät alalla ovat positiiviset nousseiden loppuhintojen ja investointimahdollisuuksien myötä ja toimiala onkin kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana vuositalolla 5-13 %. Arvoketjun pk-sektorin luoma liikevaihto lähenee Lapissa miljardia euroa.