Arktiset kehittämisympäristöt

Lapissa on perinteisesti arvostettu kehittämisympäristöjen ja siellä työskentelevien asiantuntijoiden merkitystä alueen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalle (TKI), minkä vuoksi niihin on myös investoitu paljon. Kehittämisympäristöt ovat oppimis- ja innovaatiokäyttöön tarkoitettuja fyysisiä ja virtuaalisia ympäristöjä, kuten laboratorioita, studioita, pajoja tai simulaatioympäristöjä, joissa tuotteita, palveluita ja osaamista voidaan edelleen kehittää.

Lapissa toimii noin kymmenen TKI-organisaatiota, joiden hallinnassa on noin viisikymmentä erilaista kehittämisympäristöä. Tällä hetkellä lappilaiset TKI-organisaatiot toimivat erillisinä toimijoina, omistajaorganisaatioidensa tavoitteiden ja strategisten päämäärien mukaisesti. Arktiset kehittämisympäristöt -klusteri aloitti toimintansa syksyllä 2015 kartoittamalla lappilaisen TKI-kentän ja siellä sijaitsevat kehittämisympäristöt. Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tavoitteena onkin koota Lapissa erillään toimivat TKI-ympäristöt ja asiantuntijapalvelut alueen elinkeinoelämää palvelevaksi yhtenäiseksi toimijaksi, joka mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymisen, yritysten investoinnit tuotekehitykseen sekä kansainvälistymisen.

Esimerkiksi aloittavilta ja pieniltä yrityksiltä puuttuvat usein kontaktit tutkimusmaailmaan ja heillä on usein liiketoimintaansa liittyviä kehitystarpeita, mutta ei resursseja viedä asioita eteenpäin. Klusterin tehtävänä on koota lappilaiset TKI-palvelut yhteen perustamalla Lapin maakunnallisen tutkimuksen, kehittämisen ja innovaatiotoiminnan osaamiskeskittymä, jossa yli organisaatiorajojen kohdennetaan tutkimustoimintaa elinkeinoelämän tarpeiden mukaisesti. Osaamiskeskukselle luodaan yhteinen tutkimusstrategia, joka vahvistaa maakunnan arktista tutkimusta ja tutkimusstrategiaa ja joka samalla mahdollistaa erillisten tutkimuslaitosten mandaatit ja roolit toimia yhdessä. Uudessa toimintamallissa kehitetään lappilaiseen tutkimustoimintaan perustuva innovaatioekosysteemi. Innovaatioekosysteemin yksi keskeisistä tehtävistä on tutkimukseen ja siitä sovellettuun kehitystoimintaan (sovellettu tutkimus) pohjautuvan Lapin maakunnallisen innovaatiosyklin kehittäminen ja hallinta. Lisäksi innovaatioekosysteemin sisällä tunnistetaan teknologiset vaatimustasot (TRL) ja tasojen kypsyysasteen kehitys.

Teknologisten valmiustasojen (TRL) tunnistamiseen perustuvan yhteisen palvelumallin avulla syntyneitä ideoita ja konsepteja testataan piloteilla. Pilottien konkreettiset tulokset tarjoillaan yritysten ja sidosryhmien liiketoiminnan ja tuotantoprosessien hyödynnettäväksi. Lisäresursseja maakunnan kehittämiseen voidaan hankkia kansainvälisen yhteistyön avulla. Verkostoitumalla muiden eurooppalaisten osaamiskeskittymien kanssa voidaan erityisesti tutkimuksen kärkialoilla tehdä yhteistyötä sekä suunnitella uusia hankealoitteita ja konsortioita. Lopullisena tavoitteena on tällä tavoin tukea Lapin elinkeinoelämää kehittämään uusia tuotteita ja viemään niitä markkinoille korkeatasoista tutkimusta apuna käyttäen.

Arktiset kehittämisympäristöt -klusterin tavoitteet
  • Lisäarvon tuottaminen Lapin elinkeinoelämälle, yritysten kilpailukyvyn parantaminen ja uusien yritysten syntyminen
  • Lisäarvon tuottaminen verkostossa toimiville muille organisaatioille
  • Lapin TKI-toiminnan vahvistaminen
  • Ydinosaamisen tunnistaminen ja osaamisen painopisteiden hallitseminen
  • Yhteisten palvelumallien kehittäminen
  • Arktisten klustereiden välisen yhteistyön vahvistaminen
  • Kansainvälisen rahoituksen ja osaamisen lisääminen

Lisätietoja:

Klusterijohtaja
Raimo Pyyny
raimo.pyyny@lapinamk.fi
+358 40 555 8065

Klusteri pähkinänkuoressa

Arktiset tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiopalvelut Lapissa

50 modernia kehittämisympäristöä, yli 750 asiantuntijaa

Monitieteelliset tutkimusyhteisöt Lapin yliopistosta, Lapin AMK:sta, Lukesta, GTK:sta, Ammattiopisto Lappiasta ja Lapin ammattiopistosta

FrostBit-ohjelmistolaboratorio

SKY – hoitotyön simulaatio- ja kehittämisympäristö

Arctic Steel and Mining – materiaali- ja tuotantotekniikan tutkimus ja testaus, esim. ruostumaton teräs ja ultralujat rakenne-, kulutus- ja suojausteräkset

ENVI – Terveys- ja sosiaalialan virtuaalinen oppimisympäristö

Luonnonvarakeskus – laboratorio-, ympäristö-, ruoka- ja alkutuotannon tutkimus

ARCTA Arctic Art & Design Labs – arktisen muotoilun ja taiteen osaamiskeskus