Arktinen turvallisuus

Arktinen turvallisuus -klusterin tarkoitus on ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön toiminta. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät riskienhallintaosaamista, arktista olosuhdeosaamista sekä verkosto-osaamista.

Harvaan asutut alueet ja pienet resurssit edellyttävät kaikkien toimijoiden voimien yhdistämistä. Yritykset, viranomaiset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja järjestöt muodostavat yhdessä turvallisuusverkoston, jolla varmistetaan asukkaiden ja kuntalaisten turvallisuus sekä yritysten toiminta.

Arktinen turvallisuus on vastuullisuutta niin yksilön, yritysten, organisaatioiden kuin alueenkin tasolla. Arktinen turvallisuus -klusteri koostuu matkailun ja arjen turvallisuudesta. Hyötyjinä ovat paikalliset asukkaat, yritykset, matkailijat, ympäristö ja elinkeinot. Klusterin toiminta ja toimijat on koottu klusterin sivustolle www.arcticsafety.fi.

Tavoitteena on, että turvallisuusklusteri on näkyvä ja tunnustettu verkosto, joka tuo lisäarvoa yritysten, verkoston toimijoiden sekä alueen kilpailukyvylle, kansainvälistymiselle ja elinvoimalle. Klusterin toiminta kansainvälisissä verkostoissa on vahvaa. Klusterin toiminnan kautta alueelle sekä sen toimijoille kanavoituu kansainvälistä rahoitusta.

Matkailun turvallisuus

Lapin matkailun kilpailukyky ja vetovoima pohjautuu olosuhteisiin ja luonnon kestävään käyttöön. Matkailun turvallisuusverkosto on luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jota on rakennettu useiden vuosien ajan yritysten kanssa yhteistyössä maakunnassa ja matkailualueilla.

Turvallisuus on keskeinen osa matkailuyritysten laatua ja kilpailukykyä. Yhteistyö, tiedonvaihto ja yhteiset kehittämisen intressit vahvistavat verkoston toimintaa ja tuovat lisäarvon sen kaikille osapuolille. Matkailun turvallisuusklusterin muodostavat matkailualan yritykset sekä alaa palvelevat muut yritykset. Lisäksi klusterin keskeisiä toimijoita ovat yritystoimintaa kehittävät ja palvelevat tuki- ja kehittämisorganisaatiot sekä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Matkailun turvallisuusklusteri on jo vahva niin Lapissa kuin kansallisestikin, mutta se on vahvasti verkostoitunut myös kansainvälisellä tasolla. Lappi on liittynyt eurooppalaiseen matkailualueiden NECSTour-verkostoon, ja lisäksi se koordinoi UArcticin Safety and Security -verkoston Tourism Safety -alateemaa. Eurooppalaiseen älykkään erikoistumisen alustaan on hyväksytty myös Digitalisation and Safety for Tourism -teemaverkosto, jota Lappi niin ikään koordinoi.

Arjen turvallisuus

Arjen turva on pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista. Se on osallisuutta, palveluja ja elinkeinoja edistävä monialainen ja moniulotteinen kokonaisuus. Arjen turvalla luodaan elämisen mahdollisuuksia, hyvinvointia ja työllisyyttä Lappiin nyt ja tulevaisuudessa. Paikalliset ja alueelliset voimavarat saadaan tehokkaasti suunnattua kuntalaisten tarpeisiin tarpeisiin asukkaiden, järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön avulla. Keskiössä ovat resurssien hallinta ja painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään työhön.

Arjen turvallisuutta on kehitetty myös kansallisella tasolla jo usean vuoden ajan. Arjen turvan toimintamalli, joka perustuu verkostoyhteistyöhön ja yhteiseen resurssien hallintaan, kehitettiin Lapissa vuosina 2004–2007. Toiminnan ydin on laaja yhteistyö kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon, järjestöjen, kyläyhdistysten, oppilaitosten, seurakunnan ja yrittäjien välillä. Arjen turva on nähty hyväksi tavaksi toimia myös EU:ssa. Euroopan julkishallinnon instituutti (EIPA) on myöntänyt alueellisen innovaation EPSA-tunnustuksen Lapin arjen turvan toimintamallille.

LISÄTIETOJA
Arctic Safety (engl.)
www.arcticsafety.fi

Klusterijohtaja Pekka Iivari
pekka.iivari@lapinamk.fi
+358 403591154

KLUSTERI PÄHKINÄNKUORESSA

ARKTISEN TURVALLISUUSKLUSTERIN TOIMINNALLA:

  • tuetaan yritysten ja verkosto-toimijoiden omaa toimintaa
  • vahvistetaan riskien ennakointia, hallintaa ja varautumista
  • edistetään toimijoiden kansainvälistymistä
  • osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämis- ja suunnitteluprosesseihin
  • vahvistetaan osaamista ja tki-toimintaa sekä välitetään sitä yritysten ja alueen käyttöön
  • rakennetaan ja vahvistetaan verkostoja.

REILA-hanke verkossa: www.reittimerkinnat.fi
Lue lisää Digitalisation and Safety for Tourism -verkostosta (engl.):
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/thematic-areas