Arktinen turvallisuus

Arktinen turvallisuus -klusterin tarkoitus on ennakoida ja varmistaa lappilaisten elinkeinojen häiriötön toiminta. Lapin sijainti, harva asutus, luonnonolosuhteet ja toisaalta suuret matkailijamäärät edellyttävät riskienhallintaosaamista, arktista olosuhdeosaamista sekä verkosto-osaamista.

Harvaan asutut alueet ja pienet resurssit edellyttävät kaikkien toimijoiden voimien yhdistämistä. Yritykset, viranomaiset, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja järjestöt muodostavat yhdessä turvallisuusverkoston, jolla varmistetaan asukkaiden ja kuntalaisten turvallisuus sekä yritysten toiminta.

Arktinen turvallisuus on vastuullisuutta niin yksilön, yritysten, organisaatioiden kuin alueenkin tasolla. Arktinen turvallisuus -klusteri koostuu matkailun ja arjen turvallisuudesta. Hyötyjinä ovat paikalliset asukkaat, yritykset, matkailijat, ympäristö ja elinkeinot. Klusterin toiminta ja toimijat on koottu klusterin sivustolle www.arcticsafety.fi.

Tavoitteena on, että turvallisuusklusteri on näkyvä ja tunnustettu verkosto, joka tuo lisäarvoa yritysten, verkoston toimijoiden sekä alueen kilpailukyvylle, kansainvälistymiselle ja elinvoimalle. Klusterin toiminta kansainvälisissä verkostoissa on vahvaa. Klusterin toiminnan kautta alueelle sekä sen toimijoille kanavoituu kansainvälistä rahoitusta.

Matkailun turvallisuus

Lapin matkailun kilpailukyky ja vetovoima pohjautuu olosuhteisiin ja luonnon kestävään käyttöön. Matkailun turvallisuusverkosto on luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jota on rakennettu useiden vuosien ajan yritysten kanssa yhteistyössä maakunnassa ja matkailualueilla.

Turvallisuus on keskeinen osa matkailuyritysten laatua ja kilpailukykyä. Yhteistyö, tiedonvaihto ja yhteiset kehittämisen intressit vahvistavat verkoston toimintaa ja tuovat lisäarvon sen kaikille osapuolille. Matkailun turvallisuusklusterin muodostavat matkailualan yritykset sekä alaa palvelevat muut yritykset. Lisäksi klusterin keskeisiä toimijoita ovat yritystoimintaa kehittävät ja palvelevat tuki- ja kehittämisorganisaatiot sekä korkeakoulut ja tutkimuslaitokset. Matkailun turvallisuusklusteri on jo vahva niin Lapissa kuin kansallisestikin, mutta se on vahvasti verkostoitunut myös kansainvälisellä tasolla. Lappi on liittynyt eurooppalaiseen matkailualueiden NECSTour-verkostoon, ja lisäksi se koordinoi UArcticin Safety and Security -verkoston Tourism Safety -alateemaa. Eurooppalaiseen älykkään erikoistumisen alustaan on hyväksytty myös Digitalisation and Safety for Tourism -teemaverkosto, jota Lappi niin ikään koordinoi.

Arjen turvallisuus

Arjen turva on pitkien etäisyyksien ja harvaan asutun alueen asukkaiden, yritysten ja muiden toimijoiden hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimista. Se on osallisuutta, palveluja ja elinkeinoja edistävä monialainen ja moniulotteinen kokonaisuus. Arjen turvalla luodaan elämisen mahdollisuuksia, hyvinvointia ja työllisyyttä Lappiin nyt ja tulevaisuudessa. Paikalliset ja alueelliset voimavarat saadaan tehokkaasti suunnattua kuntalaisten tarpeisiin tarpeisiin asukkaiden, järjestöjen ja yritysten välisen yhteistyön avulla. Keskiössä ovat resurssien hallinta ja painopisteen siirtäminen korjaavasta työstä ennalta ehkäisevään työhön.

Arjen turvallisuutta on kehitetty myös kansallisella tasolla jo usean vuoden ajan. Arjen turvan toimintamalli, joka perustuu verkostoyhteistyöhön ja yhteiseen resurssien hallintaan, kehitettiin Lapissa vuosina 2004–2007. Toiminnan ydin on laaja yhteistyö kuntien poliittisen ja virkamiesjohdon, järjestöjen, kyläyhdistysten, oppilaitosten, seurakunnan ja yrittäjien välillä. Arjen turva on nähty hyväksi tavaksi toimia myös EU:ssa. Euroopan julkishallinnon instituutti (EIPA) on myöntänyt alueellisen innovaation EPSA-tunnustuksen Lapin arjen turvan toimintamallille.

Yhteistyötä yritysten näkökulmasta

Kuva: Lapin ammattikorkeakoulun kuvapankki: Janette Mäkipörhölä

– Turvallisuus on meitä kaikkia koskettava teema ja yhteistyön tärkeys nousee esille erityisesti matkailualalla. Yksin ei matkailualalla pärjää, painottaa Markku Seurujärvi, Lapland Safaris -yrityksen eli Lapin Safareiden turvallisuusjohtaja. On kaikkien yhteinen etu, että yritysten turvallisuustoimenpiteet ovat kunnossa.

Lapland Safaris on ollut mukana kehittämässä turvallisuustoimintaansa eri sidosryhmien kanssa jo pitkään. Oppaiden ja henkilökunnan turvallisuuskoulutus on ollut alusta asti tärkeä osa Lapin Safareiden yritystoimintaa. Yhtenä esimerkkinä sidosryhmien välisestä yhteistyöstä on matkailun turvallisuusseminaari, joka järjestettiin lokakuussa 2019 Luostolla. Seminaaria oli järjestämässä Lapin pelastuslaitos ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto yhteistyössä Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin sekä Lapin Safareiden kanssa. Turvallisuusseminaarit ovat tarjonneet koulutusta ja verkostoitumista sekä mallia siitä, miten toimitaan vastuullisesti.

Yhteistyön pohjalta perustettiin myös Arctic Rescue Guide -koulutus matkailualan kokeneille oppaille sekä luonnossa liikkujille. Kurssin tarkoituksena on henkilökohtaisen osaamisen lisäksi vahvistaa matkailuyritysten ja viranomaisten välistä yhteistyötä antaen mahdollisuuden toimia tukena etsimis- ja pelastamistehtävissä.

Yksi esimerkki turvallisuutta edistävästä palvelusta on Mapitare Oy. Mapitare tarjoaa kokonaisvaltaista kartta- ja paikannuspalvelua sekä asiakaskohtaisia viestintä-, karttateknologia- ja rajapintapalveluita ja niistä koostettuja tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiä. Sovellus toimii pohjoisen olosuhteissa huonommallakin verkkoyhteydellä. Mapitare on muun muassa Lapin pelastuslaitoksen käytössä. 

Mapitare on ollut mukana erilaisissa turvallisuutta edistävissä hankkeissa ja vahvassa yhteistyössä muun muassa Lapin Safareiden kanssa. Mapitare ja Lapland Safaris ovat järjestäneet muun muassa yhteisharjoituksia, joilla on pyritty työskentelyvarmuuden turvaamiseen. 

– Hyöty yritykselle hankkeissa mukana olemisessa perustuu verkostojen luomiseen, kertoo Mapitaren toimitusjohtaja Petri Särkisaari.

Tämä on yleensä pitkäjänteistä työtä. Hankkeet viestivät turvallisuusasioiden tärkeydestä ja pyrkivät kokoamaan yrityksiä yhteen. Erilaisilla koulutuksilla pystytään vaikuttamaan ihmisten tietoisuuden lisäämiseen sekä ennaltaehkäisemään tapaturmia. Yhteistyö voi parhaassa tapauksessa avata paljon mahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Klusterijohtaja
Pekka Iivari
pekka.iivari@lapinamk.fi
+358 40 359 1154

Klusteri pähkinänkuoressa

Tuetaan yritysten ja verkosto-toimijoiden omaa toimintaa

Vahvistetaan riskien ennakointia, hallintaa ja varautumista

Edistetään toimijoiden kansainvälistymistä

Osallistutaan kansallisiin ja kansainvälisiin kehittämis- ja suunnitteluprosesseihin

Vahvistetaan osaamista ja tki-toimintaa sekä välitetään sitä yritysten ja alueen käyttöön

Rakennetaan ja vahvistetaan verkostoja

REILA-hanke verkossa: www.reittimerkinnat.fi