Arktinen teollisuus ja kiertotalous

Lappi edelläkävijäksi luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä sekä kestävässä teollisuudessa ja kiertotaloudessa

Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusteri yhdistää prosessi- ja kaivosteollisuusyritykset, teollisuutta palvelevat pk-yritykset, yliopistot, tutkimuslaitokset, rahoittajat ja alueviranomaiset samaan yhteistyöverkostoon. Lapin toimijoiden yhteinen päämäärä on olla edelläkävijä luonnonvarojen kestävässä hyödyntämisessä sekä kestävässä teollisuus- ja kiertotaloustoiminnassa. Meneillään oleva työ kestävän teollisen jalostustoiminnan puolesta on huomioitu kansallisella, pohjoismaisella ja EU-tasolla.

Järjestelmällinen klusterin kehittäminen alkoi vuonna 2014, kun Lappi valittiin klusterialoitteen mallialueeksi yhdessä kuuden muun alueen kanssa. Lappi on pystynyt innovatiivisesti hyödyntämään klusterikehittämisessä alueen luonnollisia voimavaroja. Malliesimerkiksi valinta on johtanut vahvaan, yhä jatkuvaan yhteistyöhön ESCA:n (European Secretariat of Cluster Analysis) kanssa.

Tämän aluekehitysorganisaatio Digipolis Oy:n johtaman klusterin vakiintumisen myötä Lappi on alueena ottanut merkittävän askeleen kiertotalouteen liittyvien toimien kehittämisessä ja vahvistamisessa. Sitra julkaisi kansallisen kiertotalouden tiekartan (2016) vuosille 2016–2025. Tiekarttaan on kerätty parhaat kansalliset pilotit, ideat ja käytännöt kiertotalouden saralla. Sitra on asettanut tavoitteeksi löytää parhaat toimintamallit ja saada ne käyttöön koko Suomessa.

Eräs tiekartan keskeisistä aloitteista on Kemi-Tornion kiertotalouden innovaatioalusta, jonka ideana on luoda yrityksille työkaluja avoimen, toimialojen välisen sekä verkostopohjaisen yhteistyön kautta. Innovaatioalustalla pyritään tehostamaan teollisuuden ja yhteiskunnan sivuvirtojen käyttöä. Kesäkuussa 2017 Sitra päätti perustaa kansallisen kierto- ja biotalouskeskuksen Kemiin. Keskus tuo alueelle uutta pontta aihepiiriin liittyvälle kunnianhimoiselle ja päämäärätietoiselle työlle. Kierto- ja biotalouskeskus kokoaa yhteen asiantuntijoita, jotka vastaavat yritysmaailmasta kumpuaviin kiertotalouden haasteisiin viime vuosina rakennettua verkostomallia hyödyntäen.

Lisätietoja:

Tuomas Pussila
Klusterijohtaja
tuomas.pussila@digipolis.fi
+358 50 461 1236

Yhteistyötä yrityksen näkökulmasta

Pohjaset Oy on yli 60-vuotta toiminut perheyritys, joka työllistää kokonaisuudessaan 120 ihmistä. Konsernin toiminta-alue kattaa suuren osan Suomea sekä Pohjois-Ruotsin. Konserniin kuuluu kolme yhtiötä: Pohjaset Oy, Pohjaset Recycling Oy ja Pohjaset Kiinteistöpalvelut Oy, ja liiketoiminta jakautuu bioenergiapalvelut, kierrätyspalvelut sekä logistiikkapalvelut -yksiköihin.

Yrityksen tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta tarjoten asiakkailleen räätälöityjä palveluita. Toiminnan johtaminen, turvallisuus, osaamisen kehittäminen ja jatkuva parantaminen luovat pohjan pitkäjänteisille kumppanuuteen perustuville asiakassuhteille.

Pohjaset Oy tekee monenlaista yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa sekä yritystarvepohjaisesti että laajemmin toimintaympäristön kehittämisen näkökulmasta.

– Autamme ja pyrimme olemaan aktiivisia moneen suuntaan, jolloin molemmat osapuolet hyötyvät yhteistyöstä, kertoo Pohjaset Oy:n kehitysjohtaja, Kari Poikela.

Pohjaset Oy toimii aktiivisesti eri klustereissa eli yritysten ja yhteisöjen muodostamissa keskittymissä. Arktinen teollisuus ja kiertotalous -klusterin lisäksi Pohjaset Oy kuuluu ennakoinnin toimialaklustereista Auto- ja logistiikka-alan klusteriin, jossa myyntijohtaja Raimo Pohjanen toimii varapuheenjohtana. Tarkoituksena on viedä aktiivisesti kehitystä eteenpäin eri klustereiden sisällä.

Pohjaset tekee yhteistyötä Digipoliksen sekä Kiertotalouskeskuksen kanssa konkreettisten kiertotalouden kehittämis-casejen parissa. Poikela toimii ohjausryhmän puheenjohtajana Digipoliksen vetämässä Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa Teollisen kiertotalouden osaamisalusta (TKO) –hankkeessa, jossa mm. kehitetään kiertotalouden toimintaympäristöä.

Yhteistyötä tehdään paljon myös oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa. Yhteistyössä kehitetään henkilöstön osaamista ja pyritään kiihdyttämään TKI-toimintaa yrityksessä. Pohjaset Oy tekee oppimisympäristöjen kehittämistyötä yhdessä Lappia Ammattiopiston kanssa ja tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuksia päästä paikan päälle näkemään mitä työskentely on käytännössä. Toimintamalleja kehitetään yhdessä molempien osapuolten tarpeet huomioiden. Yhteistyössä on tuotettu muun muassa video siitä, miten toimitaan turvallisesti ja tehokkaasti lastaustilanteessa. Sama video toimii opiskelijoille opetusmateriaalina ja perehdytys- ja koulutusmateriaalina myös omalle henkilökunnalle sekä turvallisuusopastuksena ulkopuolisille. Yritys tarjoaa myös opinnäytetöiden toimeksiantoja sekä harjoittelupaikkoja opiskelijoille, jolloin opiskelijoilla on myös paremmat työelämävalmiudet siirryttäessä työelämään.

Pohjaset Oy on tehnyt erilaisia projekteja Lapin ammattikorkeakoulun kanssa ja yhdessä on toteutettu muun muassa työpajan fasilitointi osana strategiaprosessia sekä pilotoitu kehittyvän esimiehen polkukoulutus. Polkukoulutukseen on haettu potentiaalisia henkilöitä ja kasvatettu heidän johtamiskapasiteettiaan. Yhteistyö Lapin ammattikorkeakoulun kanssa on jatkunut pitkään. Yhdessä myös testataan mahdollisia teknologioita eri tarpeisiin, joka edelleen kehittää ja syventää yhteistyötä.

Nämä ovat hyviä esimerkkejä verkoston tärkeydestä. Yhteistyö on molemmille osapuolille hyödyksi, koska yhteistyön kautta saadaan valmiimpia osaajia töihin. Koulutusten kautta esimiehet tulevat paremmiksi johtajiksi ja koulutusten kautta saadaan myös käsitystä siitä, millaisia teknologioita on markkinoilla ja miten niitä pystytään hyödyntämään.

– Tärkeää oppilaitoksille ja muille organisaatioilla klusterissa on rakentaa luottamus toimijoiden välillä, kuunnella yritystä sekä pystyä muokkautumaan yrityksen tarpeeseen. Pitää tuntea ihmiset ja tietyt verkoston solmupisteet mistä lähdetään jakamaan tietoa eteenpäin, kertoo Poikela.

Klusteri pähkinänkuoressa

Arktisen teollisuuden ekosysteemi on ainutlaatuinen innovaatioalusta ja toimintaympäristö.

Kemi-Tornion alueelle voimakkaasti keskittynyt prosessiteollisuus etsii aktiivisesti uusia, eko-innovatiivisia tapoja uudistaa prosessejaan.

Kemi-Tornion suurteollisuuden sivutuotteita ja jäämiä kertyy vuosittain yhteensä 1,7 milj. tonnia.

Teollisuuden sivuvirtojen käsittely ja prosessien optimointi ovat ensisijaisia kysymyksiä Kemi-Tornion alueella.

Rovaniemi on Lapin hallinnollinen keskus ja tärkeä Suomen kaivosteollisuuden aluehallinnollinen keskus.

Kaivosteollisuutta harjoitetaan joka puolella Lappia.

Eri luonnonvaroja hyödyntävien toimialojen yhteiselolla on Lapissa jo pitkät perinteet.