Arktinen muotoilu

Arktinen muotoilu -klusterin päätavoite on taiteen, muotoilun ja tutkimuksen osaamisella edesauttaa paikallisten yritysten, tuotteiden ja palveluiden kansainvälistä kilpailukykyä. Klusteri kokoaa yhteen erityisosaamista pohjoisten olosuhteiden, kulttuurin ja materiaalien tuntemuksesta sekä pyrkii ratkaisemaan harvaan asuttujen alueiden haasteita. Klusterin ytimessä on Arktisen muotoilun osaamiskeskus, jossa yritykset, tiede ja taide kohtaavat.

Muotoiluklusterin ytimessä on Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa luotu Arktisen muotoilun osaamiskeskus, joka edistää lappilaisen elinkeinoelämän, kehittämisorganisaatioiden, oppilaitosten ja tutkimuslaitosten välistä yhteistyötä. Osaamiskeskuksessa pienet muotoilualan yritykset voivat muun muassa toteuttaa ja testata prototyyppejä yliopiston kehittämien uusien innovaatioiden ja menetelmien avulla sekä käyttää yliopiston näyttelytiloja. Osaamiskeskus auttaa uusien tuotteiden ja palveluiden innovoinnissa ja jo olemassa olevien uu-delleen muotoilussa tai suunnittelussa.

Arktinen muotoilu -klusterin visio on olla maailman johtaja arktisen muotoilun tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoite on arktisen ympäristön, jokapäiväisen elämän, vähemmistökulttuurien ja perimätiedon syvällinen ymmärrys sekä arktisen ympäristön näkyminen muotoilun materiaalivalinnoissa ja muotokielessä. Tutkimusongelmien muuttuessa jatkuvasti monimutkaisemmiksi tarvitaan kokonaisvaltaista näkemystä eri tieteenaloista. Monitieteinen tutkimusryhmä voi hyödyntää muotoilun tutkimusta laaja-alaisesti.

Arktinen muotoilu -klusterin tavoite on olla mukana ainakin viidessätoista synergia- ja yhteistyöprojektissa 2020 mennessä. Tavoitteena on osallistaa myös globaaleja yrityksiä vetämään klusteriprojekteja sekä olla mukana kansainvälisissä konsortioissa, jotka koostuvat yrityksistä ja korkeatasoisista tutkimuslaitoksis-ta. Vetovoima yritysten mukanaoloon nousee loistavista ideoista, laadukkaasta tutkimustyöstä sekä yrityksistä, joissa on kasvu- ja sijoituspotentiaalia.
Arktinen muotoilu -klusterin kivijalka tukeutuu arktisen muotoilun tutkimukseen mukaan lukien palvelumuotoilu, tuotesuunnittelu, vuorovaikutussuunnittelu ja soveltava kuvataide.

PALVELUMUOTOILU kehittää uusia palvelukonsepteja, laajentaa osaamisen tasoa ja parantaa palveluiden laatua tiiviissä yhteistyössä julkisen sektorin sekä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa. Palvelumuotoilu tuottaa palkittua ja kansainvälisestikin tunnustettua tutkimusta sekä luovia toimintoja ja korkean laadun palvelukonsepteja.

TUOTESUUNNITTELU innovoi kansainvälisestikin terävintä kärkeä olevia tuotteita, jotka ovat yksilöllisiä ja valmiita tuotantoon. Tuotesuunnittelussa luodaan 3D-malleja ja korkeatasoisia fyysisiä prototyyppejä, jotka ilmentävät visionääristä muotoilua ja erityisosaamista. Tuotemuotoilun prototyyppien avulla voidaan kehittää ja kokeilla uusia tuoteideoita, arvioida niitä tulevien käyttäjien kanssa ja viestiä innovaatioista suurelle yleisölle.

VUOROVAIKUTUSSUUNNITTELU luo käytännöllisiä ja innovatiivisia yhtymäpintoja fyysisille ja digitaalisille tuotteille ja palveluille. Se yhdistää vuorovaikutteisten teknologioiden ja käyttöliittymien suunnittelussa maailman kärkiluokkaa olevan tutkimuksen, käyttäjäkeskeisen suunnittelun metodit sekä muotoilun erityisosaamista eri osa-alueilta.

SOVELTAVA KUVATAIDE yhdistää osallistavan ympäristötaiteen palvelumuotoiluun tavalla, joka on kulttuurin huomioonottava, matkailijoita puoleensavetävä ja arktista osaamista esille tuova.

Arktisen muotoiluklusterin tavoitteet
  • Pysyvä toiminta Euroopan alueiden temaattisissa S3-ohjelmissa ja -verkostoissa
  • Paikallisten yritysten kansainvälisen yhteistyön lisääminen sekä arvoketjujen luominen talouden ja pk-yritysten toiminnan vahvistamiseksi
  • Älykkäiden mobiilien liiketoimintapalveluiden suunnitteleminen
  • Ekosysteemien tutkiminen
  • Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen tutkiminen
  • Tutkimusryhmien kasaaminen Muotoiluklusterin pilotti-hankkeiden ympärille
  • Klusterikumppaneiden kansainvälisten rahoitusmahdollisuuksien kasvattaminen

Lisätietoja:

Klusterijohtaja
Satu Miettinen
satu.miettinen@ulapland.fi

Klusteri pähkinänkuoressa

MUOTOILUKLUSTERIN STRATEGIA
2017 – 2020

Arktisen muotoiluklusterin kansainvälinen linkittäminen

Eurooppalainen klusteriyhteistyö

Yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen arktisella alueella

Muotoilualan yrittäjien sparraaminen alueella

Innovatiivisten start-up -yrittäjien tukeminen

Nopeiden prototyyppien kehittäminen kehittämisympäristöissä

Akateemiselle areenalle osallistuminen julkaisemalla arktiseen muotoiluun perustuvia tutkimuksia

MARKKINASEGMENTIT JA -POTENTIAALI

Nyt 150 jäsentä, 50 pk-yritystä, 9 suuryritystä, 64 tutkimuslaitosta ja 27 ekosysteemitoimijaa

Ydinalueiden vahvistaminen ja uusien T&K-alueiden löytäminen arktisessa muotoilussa

Poistaa esteitä pk-yritysten tieltä

Kylmätestaus

Rahoituslähteiden ja innovaatioihin sijoittajien löytäminen

IPR-tukea eli tietoa aineettoman omaisuuden oikeuksista innovatiivisille yrityksille