Arktinen älykäs
maaseutuverkosto

Maaseutuklusteri pyrkii osoittamaan ihmisille maaseudun elinkeinollisen potentiaalin sekä estämään maaseudun pääomien pakoa

Yhdistämällä lappilaisten eri sektorien toimijoiden osaamista meillä on tietoa ja taitoa kehittää jo ennestään laadukkaat tuotteet ja palvelut maailmanluokan menestystarinoiksi. Meidän täytyy vain rytistää mielikuvamme kuihtuvasta maaseudusta ja piirtää eteemme kuva uudesta, älykkäästi erikoistuneesta ja elävästä mahdollisuuksien maaseudusta.

Lapin maaseudulla on olemassa valtavat luonnonrikkaudet, mutta emme hyödynnä niitä tällä hetkellä tarpeeksi tehokkaasti ja kestävästi. Lapin maaseutu ei suinkaan ole syrjässä kaikesta, vaan päinvastoin keskellä mielettömiä raaka-ainevarantoja, mikä takaa lähes rajattomat käyttömahdollisuudet kiertotalouden periaatteita hyödyntäen. Silti tällä hetkellä lappilaiset kylät ostavat energiaa ja elintarvikkeita Lapin ulkopuolelta vuosittain miljoonilla euroilla.

Tekemiemme tutkimusten mukaan kylien ostovoimasta lähes 50 % kuluu energia- ja elintarvikehankintoihin. Kaikki nämä eurot pakenevat alueelta, Lapista ja jopa Suomesta, vaikka iso osa energiasta ja elintarvikkeista voitaisiin tuottaa paikallisesti kestävästi ja kannattavasti. Onneksi voimme ajattelu- ja toimintatapojamme muuttamalla vaikuttaa tähän. Näin saamme eurot säilymään alueella, jolloin ne tuovat hyötyä kaikille alueen asukeille aluetalouden piristymisen muodossa.

Uutta liiketoimintaa maaseudulle

Arktisen älykkään maaseutuverkoston eli Maaseutuklusterin tavoitteena on katkaista lappilaisen maaseudun pääomien pako luomalla perinteisen yrittäjyyden rinnalle täysin uudenlaista liiketoimintaa elintarvikkeiden ja hajautetun energiantuotannon toimialoille. Maaseutuklusterin toimissa tavoitellaan maaseudun raaka-aineiden jalostusarvon paikallista kasvua, jolloin pääomia saadaan jäämään raaka-aineiden omistajille yhä enemmän.

Klusterin kaikki toimet keskittyvät siihen, että valittujen toimialojen elinkeinot kehittyvät. Klusteriin on luotu toimintatapa, jossa olemassa olevien yrittäjien ongelmiin pyritään löytämään ratkaisuja sekä synnytetään toimialalle uusia yrittäjiä. Työväline tähän on osaamisen kehittäminen, joka käsittää niin koulutuksen, tutkimuksen kuin yrittäjien tarvitseman neuvonnan. Tarvitsemme kaiken aikaa uutta tutkimustietoa ja uusia tekeviä käsiä, jotta yrittäminen Lapissa olisi kannattavaa.

Aluekehittämisen työvälineet toimivat liiketoiminnan ja osaamisen kehittämisen resursseina. Esimerkiksi erilaisten hankkeiden avulla voimme tarttua yrittäjien ja osaamisen kehittämisen kohtaamiin haasteisiin, jakaa tietoa tehokkaasti eteenpäin ja vaikuttaa päättäjiimme. Maaseutuklusterin eri osa-alueiden toiminnan tuloksena syntyy elinkeinovetoinen klusteri, joka tunnistaa elinkeinoelämän kehittymisen pullonkauloja ja ratkaisee niitä laajassa yhteistyöverkostossa, ja lopulta pysäyttää yhteisvoimin maaseutua vaivaavan pääomapaon.

Kun saamme pääomapaon rattaat pysähtymään ja kehityksen kelkan kääntymään toiseen suuntaan, kertautuvat hyödyt alueen sisällä. Alueelle kehittyneen uudenlaisen yrittäjyyden avulla syntyy talouskasvua ja pääomat jäävät alueelle. Pääomien jääminen alueelle luo työpaikkoja, mikä taas luo hyvinvointia ihmisille. Työllistymismahdollisuuksien ja rikkaan luonnon ansiosta Lapin maaseutu näyttäytyy myös miellyttävänä paikkana asua ja elää, mikä taas houkuttelee erityisesti nuoria paluumuuttajia ja uusia asukkaita Lappiin. Tarvitsemme nuoria, innovatiivisia yrittäjiä elävöittämään paikallista elinkeinoelämää muun muassa uudenlaisten yritysten muodossa. Näin siis syntyy positiivinen kierre, jolla on valtava vaikutus koko Lapin maaseudun tulevaisuuteen.

Yhteistyön mahdollisuudet yrityksille

Arktinen älykäs maaseutuverkosto -klusteri eli Maaseutuklusteri pyrkii toimillaan osoittamaan ihmisille maaseudun elinkeinollisen potentiaalin. Klusterin tarkoituksena on koota toimijoita yhteen ja antaa yrittäjille mahdollisuuden verkostoitua sekä kehittää omaa toimintaansa. Maaseutuklusteri koordinoi niin aluekehitystä kuin osaamisen ja yrittäjyydenkin kehittämistä.

Lapin materiaalipankki
Kuva: Lapin materiaalipankki

Lapin elintarviketalo on Lapin elintarvikealan tiedonvälityssivusto. Sieltä löydät tietoa muun muassa elintarvikealan hankkeista, alan ajankohtaisista tapahtumista sekä apua ja vinkkejä elintarvikeyrityksen perustamisen ja toiminnan tueksi. Sivusto tarjoaa ajankohtaista tietoa myös Lapin maaseudun kehittäjien tueksi. Sivuston ylläpidosta vastaa Lapin ammattikorkeakoulu.

Sivuilta löytyy muun muassa korttipakka, jossa esitellään yhteystietoineen 20 elintarvikealan yrittäjille palveluita tarjoavaa organisaatiota. Korteissa on kerrottu, millaista palvelua kyseinen organisaatio tarjoaa osaamisen, aluekehittämisen ja kansainvälistymisen saralta. Näitä osa-alueita käsitellään erityisesti elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden sekä uusiutuvan energian näkökulmista.

Lapin Puikula on esimerkki yrityksestä, joka on lähtenyt tuotekehittelyn ajatuksella yhteistyöhön ProAgrian, Lapin Yliopiston ja Lapin Ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyö sai alkunsa siten, että ProAgrialta oltiin Lapin Puikulan toimitusjohtajaan Juha Jankkilaan suoraan yhteydessä ja yhdessä päätettiin koota viisaat ajatukset yhteen. 

Lapin puikulaa on viljelty iät ja ajat, mutta ammattimainen toiminta alkoi vuonna 1985, kertoo Juha Jankkila. Lapin Puikulan kaikki tuotteet tuotetaan omalla tilalla ja omalla brändillä.

Monialainen yhteistyö eri sidosryhmien välillä on ollut kaikin puolin toimivaa. Lapin yliopiston muotoilu-osaajat kehittävät tuotteen pakkausta ja korkeakoulut yhdessä suunnittelevat ja tuovat esille tuotteen tarinaa. Suunnitteilla on myös tuotteen jatkojalostusta, josta tullaan kertomaan myöhemmin lisää. Mielenkiintoa on lähteä myös kansainvälisille markkinoille.

Lue artikkeli Lapin Puikulasta.

Lapin maaseutu tarvitsee ilmastoviisaita toimia. Maatilojen peltomassasta ja lannasta voidaan tehdä ilmastoystävällistä kaasua ja lannoitetta. Tämä parhaimmillaan voisi tehdä maatiloista omavaraisia ilmastoa hyödyttäviä tankkauspisteitä. Biokaasun tuotanto- ja jakeluverkosto toisi Lapin maatilojen toimijoita yhteen ja alueellinen yhteistyö mahdollistaisi kehityksen viemisen eteenpäin.

Katso Maaseutuklusterin viestintä -hankkeessa toteutettu video: Mitä jos? Lapin maatilojen biokaasuverkosto. – YouTube

Lisätietoja:

Klusterijohtaja
Johannes Vallivaara
johannes.vallivaara@proagria.fi
+358 40 684 5741

Klusteri pähkinänkuoressa

Tavoitteena estää maaseudun pääomapakoa ja osoittaa ihmisille, että maaseudulla on hyvät mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan.

Keskittyy elintarvikkeiden jalostuksen ja hajautetun uusiutuvan energian tuotannon kehittämiseen.

Koostuu toisiaan tukevista osakokonaisuuksista: yrittäjyyden, osaamisen ja aluekehittämisen kokonaisuuksista.

100 yrittäjän ja 200 kehittäjän verkosto: kuntia, rahoittajia, politikkoja, hankkeita, tutkimuslaitoksia, oppilaitoksia ja yritysneuvojia.

Toimialakohtainen keskitetty tieto elintarvikkeiden jalostuksen ja hajautetun energiantuotannon osalta.

Koordinoi kansainvälistä kehittämis- ja hanketoimintaa.