Active Arctic

Digitaaliset ympäristöt ja ratkaisut harvaan asuttujen alueiden hyvinvoinnin ja yritysten tukena

Lappia kohtaa suuri digitalisaation muutos, jota ohjaa Euroopan Unionin poliittisen johdon linjaukset digitaalisten taitojen, osaamisen, infran sekä palveluiden saavutettavuuden osalta. Digitaalinen murros liiketoiminnassa ja julkisissa palveluissa vaatii osaamisen, kapasiteetin, käytettävyyden sekä investointien lisäksi uudenlaista verkostoitumista ja palvelujen yhteensovittamista – yhdistelmän digitaalisia ja fyysisiä toimintoja.

Digitaaliset innovaatiohubit (DIH) tarjoavat yhteistyömalleja ja mahdollisuuksia alueellisille, temaattisille, kaupallisille ja julkisille palveluille yhdistäen osaamisen, oppimisen, investoinnit ja yhteistyön digiloikkauksen taakse ja tueksi.

EU-ohjelmakausi 2021-2027 tuo tullessaan uusia instrumentteja ja mahdollisuuksia luoda uutta osaamista sekä edistää uusimpien digitaalisten sovellusten ja mahdollisuuksien käyttöönottoa Lapissa. Digitaalisuus ja sen haltuunotto vaatii merkittävää uutta osaamista ja sen siirtämistä. Tämä hanke mahdollistaa molempien edistämisen ja soveltamisen eri toimialoilla sekä sillä on mahdollisuus tuottaa tietoa ja tätä kautta tukea laajasti Lapin “ekosysteemejä” niiden digitaalisen siirtymän kanssa.

Hankkeessa kehitetään harvaanasutun seudun hyvinvointipalveluihin liittyvää hoidon arvoketjua niin, että teknologia valjastetaan palveluiden tuottamisen, levittämisen ja saavutettavuuden tukemiseksi sekä määritellään ja testataan DIH-toiminnan roolia tässä. Hanke tukee lappilaisten palvelutuottajien ja teknologiakehittäjien yhteistyötä sekä tuottaa uudenlaisia liiketoimintamalleja palveluiden tuottamiseen.

Hankeaika

1.8.2021–30.6.2023

Toteuttajat

Lapin ammattikorkeakoulu (koordinoija) ja Lapin yliopisto

Budjetti ja rahoitus

Hankkeen kokonaisbudjetti on 499 975 €. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto / Lapin liitto. Myönnetty EU- ja valtion rahoitus on 399 979 €.

Lisätietoja

Kaisa Lammi, projektipäällikkö, Lapin AMK, kaisa.lammi (at) lapinamk.fi

Paula Kassinen, projektipäällikkö, Lapin yliopisto, paula.kassinen (at) ulapland.fi

Active Arctic – Digital environments and solutions supporting the well-being and business of sparsely populated areas

Lapland is facing a major change in digitalisation, lead by the policies of the European Union's political leadership in terms of digital skills, competences, infrastructure and accessibility of services. In addition to know-how, capacity and usability, as well as investment, the digital revolution in business and public services requires a new kind of networking and coordination of services - a combination of digital and physical functions. Digital Innovation Hubs (DIHs) provide collaboration models and opportunities for regional, thematic, commercial and public services, combining knowledge, learning, investment and collaboration behind and in support of digital cuts.

 

The EU programming period 2021-2027 will bring new instruments and the opportunity to create new know-how and promote the introduction of newer digital applications and opportunities in Lapland. Digitalisation and its take-up require significant new know-how and its transfer. This project will enable the promotion and application of both in different industries and will have the opportunity to generate information and thus support Lapland's "ecosystems" extensively with their digital transition.

 

The project identifies the needs related to services in a sparsely populated area, e.g. well-being and working and living in the area, and how technology can help in the production, dissemination and accessibility of services, and what role DIH models can play in this. The project supports the cooperation of service providers and technology developers in Lapland and produces new types of business models for the provision of services.

 

Duration

1.8.2021–30.6.2023

Partners

Lapland University of Applied Sciences (coordinator) and University of Lapland

Budget and funding

The total budget of the project is € 499 975. The project is funded by the European Regional Development Fund / Regional Council of Lapland. Total EU and State funding € 399 979.

 

European Union Regional Development Fund

Leverage from the EU 2014-2020

More information

Kaisa Lammi, project manager, Lapland UAS, kaisa.lammi (at) lapinamk.fi

Paula Kassinen, project manager, University of Lapland, paula.kassinen (at) ulapland.fi